Hvordan lede involverende prosesser i skolen?

Skolen som organisasjon er en spesiell institusjon i den forstand at veldig mange har sterke meninger og interesser i den. Det gjelder selvsagt for alle barna, foreldrene og lærerne som er på skolen, men også politikere, skoleeiere, rektorer, besteforeldre, søsken, naboer, fremtidige arbeidsgivere osv. Noe annet som gjør skolen til en spesiell institusjon er at den gjerne blir kalt et «løst koblet system» der ledelse drives av både rektor, mellomledere og lærere på ulike måter (Hargreaves og Shirley 2012).

Hvordan lede involverende prosesser i skolen?

Å lede en skole krever at mange personer (lærere, ledere og mellomledere) må lære seg å lede gode prosesser og møter, både i klasserommet, på personalrommet, foreldremøter og i team-møter. I tillegg er det viktig at mange stemmer blir hørt og tatt med inn i prosessene, både kreative prosesser og beslutningsprosesser.

For å få til gode prosesser i grupper, kreves det ferdigheter i lede involverende møter. Disse ferdighetene kan læres og det handler i stor grad om å:

Det finnes en rekke verktøy, bøker og kurs som kan hjelpe deg til lære mer om og trene på prosesslederrollen og hvordan koble disse ferdigheten til din rolle i arbeidshverdagen, f.eks.
– Boka: Praktisk prosessledelse i skolen
– Verktøy: Prosessverktøy.no
– Kurs/øving:
Prosesslederstudiet for skole, barnehage, oppvekst.


Mellomlederes posisjon i skolen – en uutnyttet ressurs?

Flere forskningsartikler viser at det er særlig krevende for mellomledere å innta en lederrolle i skolen fordi de ofte blir satt til mer trivielle oppgaver enn ledelse av pedagogiske utviklingsprosesser (Lillejord og Børte 2018). Årsaken til dette er sammensatt. En av forklaringene er at oppgavene til mellomleder ofte blir utpekt av rektor og hens behov mer enn av strategiske føringer på organisasjonsnivå. Dette kan føre til at mellomledere utøver mange ad-hoc oppgaver i stedet for strategiske utviklingsoppgaver. En annen forklaring handler om at mellomledere ofte blir rekruttert fra lærerstaben og skal lede «sine egne» og mange opplever å få «mellomledersjokket» (Lillejord og Børte 2018). Dermed kan det føles unaturlig for mellomlederne å skulle innta en posisjon over resten av medarbeiderne og styre eller kontrollere dem.

I kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for Lent sitt skolelederprogram Prosesslederstudiet for skole og oppvekst presenteres en rekke ønsker som mellomledere har for jobben sin, samt organisatoriske behov som skolene har. Gode utøvelse av prosessledelse i skolen kan bidra til å nå mange av disse målene og ønskene:

Dette samstemmer også med Rambølls rapport «Utvikling av mellomledere i grunn- og videregående opplæring» fra 2016 der det oppgis at om lag en tredjedel av mellomlederne har behov for økt kunnskap om innovasjon og endringsarbeid, prosessarbeid og fasilitering, samt hvordan de kan bygge gode team (Rambøll).

Prosesslederrollen i skolen

For å nå disse målene og møte disse behovene kan en løsning være at ledere og spesielt mellomledere blir tildelt og inntar en tydeligere prosesslederrolle i skolen. Prosessledelse kan defineres som «ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som fremmer deltakelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte» (Tanggaard 2016: 29). Prosessledelse handler om hvordan vi planlegger og leder møter og prosesser der resultatet av samtalene ikke er gitt på forhånd. Vi er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultatene.

For å tydeliggjøre hva som legges i prosessledelse, kan vi sette det opp mot styringsledelse på motsatt side:

 

Les mer om vår prosesslederopplæring – Prosesslederstudiet for skole og oppvekst

 

Lent er også en av få utvalgte aktører i KS sitt “Led-skole”

Lent har fått en rolle i KS sitt program Led skole der vi støtter skoler og spesielt ledere/mellomledere i skolen til å innta prosesslederrollen og gjøre hele skolen klar til å være sammen om å delta prosesser som fremmer gode, lærende fellesskap. Målet med Lents bidrag her er å gjøre skoler i stand til å legge til rette for involverende, lærende og samskapende prosesser der lærerne, evt også elever, foreldre og andre ansatte, kan bruke sin kunnskap og meninger til å samarbeide om å nå felles mål. Dersom din skole er interessert i å være med på dette programmet, kan dere ta direkte kontakt med lars.runar.zahl-jensen@ks.no.

 

Bokcover praktisk prosessledelse i skolen

 

Skrevet av Pål Tanggaard, 22.mai 2018

 

 

Litteraturliste:

Adams, M., Schiller, M., & Cooper, D. (n.d.). With our questions we make our world. In D. Cooperrider & M. Avital (Eds.), Advanes in appreciative inquiry. Vol. 1: Constructive discourse and human organization. (Vol. 1). London: Elsevier.
Hargreaves, A., Shirley, D., & Fredheim, E. (2012). Den fjerde vei en inspirasjon til endring i skolen. Oslo: Gyldendal akademisk.
Lillejord, S., & Børte, K. (2018). Mellomledere i skolen. Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov. Kunnskapssenter for utdanning.
Tanggaard, P. (2016). Prosesslederboka lær å lede gode prosesser og møter. Oslo: Kommuneforl.
Whitney, D. K., & Trosten-Bloom, A. (2003). The power of appreciative inquiry: a practical guide to positive change (1st ed). San Francisco, CA: Berrett-Koehler.