Hopp til hovedinnhold

Hvorfor bruke prosessledelse?

Publisert:

Mange i privat og offentlig sektor opplever det utfordrende å fylle rollen som leder, prosjektleder, rådgiver eller koordinator i egen organisasjon. De skal ikke bare lede andre mennesker i komplekse prosesser, men også i alle mindre møter i arbeidshverdagen for skape engasjement og deltakelse som bidrar til positiv utvikling og endring for å nå organisasjonens mål.

TestbildeTestbilde

Prosessledelse som verktøy er relevant når man ønsker å fasilitere endring, bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på komplekse utfordringer. Det handler i stor grad om å skape interaksjon og samhandling på tvers av organisasjonen, og få deltakere i prosjekter, team eller avdelinger til å skape resultater sammen.

I både komplekse omstillingsfaser eller i mindre prosesser som avdelingsmøter og workshops, vil lederen måtte mestre det å legge til rette for aktiv deltakelse og utløse potensialet til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater. Prosesslederkompetanse vil gi deg ferdigheter til å skape rom for dialog og deltakelse, der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater.

Forløse potensialene i fellesskapet

Dersom man ser på en organisasjon som en hierarkisk institusjon der toppledelsen har svarene og de ansatte skal utføre det som blir bestemt på ”toppen”, så vil det i liten grad være behov for prosessledelse. Da befinner kunnskapen seg hos ledelsen og de ansatte skal bare utføre ledelsens kommando. Dersom man mener at alle i en organisasjon besitter viktig kompetanse for å realisere en organisasjons mål, så vil det bli viktig å få tilgang til alle sin kunnskap og perspektiver når viktige beslutninger skal tas. Da vil god prosessledelse kunne bidra til å gjøre taus kunnskap eksplisitt (jfr. Polanyi 1997), og forløse potensialene i fellesskapet.

Flere organisasjoner satser på prosessledelse

Interessen for prosessledelse som verktøy og tilnærming for å skape engasjement og aktiv deltakelse blant ansatte, øker mer og mer. Prosessledelse bygger på en helt annen tenkning og helt andre prinsipper enn konvensjonell ledelse. Det handler om å komme på sporet av, og aktivisere, de underliggende naturlige mekanismene som skaper mestring, kreativitet og aktiv deltakelse.

Så i hvilke situasjoner kan det være klokt å bruke prosessledelse som tilnærming?

  • Når du skal planlegge og lede prosesser og møter der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater.
  • Når svaret eller løsningen ikke er opplagt, det er komplekse sammenhenger og vi ikke ser tydelige årsak-virkning forhold.
  • Når vi trenger kreativiteten til den enkelte og gruppen som helhet.
  • Når vi trenger perspektivrikdom og innsikt for å vurdere en sak fra flere sider.
  • Når vi ønsker å bygge kapasitet og utvikle ny kunnskap i organisasjonen.
  • Når vi ønsker at noen får eierskap til et produkt, løsning eller resultat.
  • Når vi skal sørge for at utfallet av en prosess tar hensyn til interessenter, og målgruppens behov og forventninger.

Vil du lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen?

Våre kurs og programmer i prosessledelse kjennetegnes i høy grad av deltakerinvolvering, og er praktisk og teoretisk forankret i bred kompetanse og lang erfaring.

Les mer her

Flere artikler

Se alle artikler