Lederutvikling

Hvordan utvikle deg som leder med økt prosesslederkompetanse?

Motivasjon, jobbglede og omstillingsevne

Vellykket ledelse handler om å få det beste ut av sine medarbeidere!

Det er i dag relativt enkelt å sette seg inn i forskning rundt ledelse, og dermed ta del i tiår med akkumulert kunnskap om hva som gir økt motivasjon, jobbglede og omstillingsevne. Dessverre er det mange som ikke vet eller kan nok om hvordan man som leder skaper disse positive effektene. Det er for eksempel massiv empirisk støtte for at involvering er nøkkelen til motivasjon. Derfor vet flere og flere HVA som motiverer, men det er fortsatt få som vet HVORDAN man skaper motivasjon på sin arbeidsplass. På Lent sin prosesslederopplæring gis denne praktiske kunnskapen i hvordan aktivere positive reaksjoner som motivasjon, kreativitet, trygghet, engasjement og arbeidsglede hos de som skal jobbe sammen. Metodene er mange og strukturen kan være ny og utfordre etablerte arbeidsformer for ledere og prosjektledere. Derfor gir Lent et tilbud til de som ønsker støtte, trening og coaching i forbindelse med implementering av mestrings- og relasjonsorientert (prosess)ledelse på sin arbeidsplass.

Lederutvikling og prosessledelse

I Lent tror vi på og har som grunnlag at den beste måten å få til utvikling, læring og vekst på, er å lete etter enkeltmenneskers og organisasjoners styrker og kombinere disse på nye måter. Da skapes innovative og oppsiktsvekkende resultater, kombinert med at menneskene opplever stolthet, mening og anerkjennelse i arbeidet sitt. Vi hjelper ledere som ønsker å ta i bruk eller bli enda bedre på en slik styrke- og mestringsbasert tilnærming.

Lent har ikke noe eget lederutviklingsprogram, men vi mener at prosessledelse og prosessledertrening bør være en sentral del av lederutviklingen i alle organisasjoner. Denne prosessledertreningen tilbyr vi gjennom Prosesslederstudiet, som sette opp jevnlig i Oslo og andre steder rundt om i Norge. Vi mener at de aller fleste kan bli gode prosessledere og på å skape gode mellommenneskelige relasjoner, men da må dette gis oppmerksomhet og øves på. Dagens ledere bør ha (og de forventes å ha) gode mellommenneskelige ferdigheter.

Deltakelse og involvering

Sentralt i prosessledelse som fag og praksis står deltakelse og involvering av helheten. Prosessledelse går således i rette med idéen om at vi “bare” trenger eksterne eksperter til å fortelle hvordan vi bør innrette oss og løse de utfordringer vi står over for. Mening forhandles frem/formes i fellesskap og vi kan aldri vite hvem som har det beste svaret på de utfordringer vi står over for. I tillegg må vi ta inn over oss at alle svar vi finner kun kan være midlertidige svar. Forhandlingen om mening og utprøvingen av løsninger må således skje kontinuerlig.

Lent har en omfattende verktøykasse med metoder som dekker en lang rekke behov, herunder utviklingsprosesser for ledere, kreative og strategiskeprosesser, og planleggings-, evaluerings- og beslutningsprosesser. Hensikten med verktøyene er å involvere og få frem mangfoldet i en gruppe for deretter å ta mer kvalifiserte beslutninger. Ikke bare fordi det verdimessig handler om verdighet og forståelsen av demokrati, men også fordi de siste 20 årene med forskning innen positiv organisasjonsteori viser at den raskeste måten å oppnå en positiv utvikling av enkeltindivider og hele organisasjoner på, er å finne styrkene til organisasjonen og medarbeiderne og ta disse mer aktivt i bruk (Linley 2008).

Prosessledelse generelt – og særlig styrkebasert og anerkjennende prosessledelse – bidrar til å utvikle kapasiteten til å løse sine oppgaver; hos lederen, gruppen eller organisasjonen.

illustrasjon av hvordan mestring fungerer som en trapp opp til målet

Tro mot prosessledelse

Når vi i Lent ikke tror at våre samtaler kan gi ferdige svar, så er dette et forsøk på å være tro mot prosessledelse både som kompetanse men også rent teoretisk. Lent støtter seg på et teoretisk landskap som forsøker å ta et oppgjør med tidligere måter å forstå menneskelig samhandling på. Noen av disse tilnærmingene og metodene har utgangspunkt i at man kan måle menneskers aktivitet og etterhvert både forutsi handling, men også styre og kontrollere handlingen. Denne overbevisning kan medføre en statisk, stegvis og lineær måte å forstå verden på.

Det teoretiske landskapet som Lent støtter seg på poengterer imidlertid at menneskelige relasjoner er noe kategorisk annet enn de maskinene som vi vanligvis måler og observerer. Årsak og sammenhenger er ofte langt mer komplekse og vanskeligere å avdekke og kontrollere. I tillegg vet vi at mennesket reagerer på og handler på bakgrunn av kunnskap og fokus.

Å vite at det å drive mestringsorientert ledelse er en viktig komponent i å få organisasjoner til å lykkes og folk til å trives, vil ha en effekt på hvordan lederen tenker om lederoppgaven sin og hva medarbeidere forventer fra lederen sin. Maskinen bryr seg ikke om den fungerer bedre hvis den var velsmurt. Som oppmerksomhet er dette viktig fordi vi erfarer at verden endrer seg kontinuerlig. Mening skapes i kontinuerlig forhandling mellom mennesker. For en prosessleder medfører dette et ansvar for løpende å invitere til og skape engasjement for forhandling om mening mellom deltakere. Det medfører også et ansvar for å kommunisere åpent om valg, ønsker og tvil i hverdagen. Og det krever at leder har motet til å gi fra seg kontroll og til å være i denne åpne uvissheten og tilliten til at vi sammen finner ut av det. Begeistring skaper engasjement!

Lent sin prosessforståelse lener seg på teori fra flere fagområder (organisasjons- og ledelsesteori, pedagogikk, psykologi og sosiologi). Vi tar i bruk en rekke metoder og verktøy som er svært anvendbare i praktisk utøvelse av ledelsesutvikling. Her er de teoretiske retningene som er sentrale for det vi i Lent omtaler som styrkebasert prosessledelse og utviklingsarbeid:

– Positiv psykologi
– Anerkjennende tilnærming
– Sosialkonstruksjonisme
– Systemteori

Les mer om: Lent sitt teoretiske grunnlag

Les også: Slik kan prosessledelse gjøre deg til en bedre lede

 

Illustrasjon av hvordan lede prosesser på måter som skaper engasjement

                        Over/under streken

Aktuelle kurs og programmer:

Prosesslederstudiet

Prosesslederstudiet 2 

Prosessledernettverket

 

 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale