Hvordan definere prosessledelse?

Hvordan definere prosessledelse?

Prosessledelse er et felt i vekst og blir definert på ulike måter. I denne korte teksten kan du lese om tre ulike definisjoner som vi i Lent liker.

Prosesslederen har ansvar for å skape et samhandlings- og dialogrom der de involverte gis mulighet til å skape nye løsninger, nye forståelser og ta beslutninger. Lenger nede på denne siden følger tre definisjoner på prosessledelse. Disse definisjonene gir litt forskjellige føringer for hva en prosessleder vil legge vekt på i planlegging og gjennomføring av en prosess. I den første definisjonen vil prosesslederen bruke den kompetansen vedkommende har til å skape og opprettholde et ”rom for samhandling” ved hjelp av et åpent sett med spørsmål. I den andre definisjonen, vektlegges felles mål kombinert med eierskap og kreativitet. I den siste definisjonen vil prosesslederen være mer opptatt av å stille spørsmål som synliggjør ressursene og styrkene til deltakerne i prosessen.

Felles for alle ligger en tanke om at prosessledelse er spørsmålsdrevet og er opptatt av å oppheve de vante maktstrukturene slik at alle deltakerne i prosessen blir ressurser og bidrar i dialog og samskaping.

Alle definisjonene har sin plass i prosesslederfeltet, men i Lent har vi større og større grad tatt i bruk den styrkebaserte definisjonen(nr.3) fordi vi opplever at den er mer i tråd med de resultatene vi ønsker å bidra til å skape vår prosesslederopplæring eller når vi fasiliterer eller leder prosesser. 

Definisjon 1: En ”nøytral” definisjon

«Prosessledelse er ferdigheter i å skape og opprettholde et rom for dialog og samhandling der de involverte kan bruke egne ressurser til å svare på de spørsmålene og utfordringene de ønsker å løse.»

Dette er en definisjon som er relativt nøytral i den forstand at den ikke gir så mange føringer for hva slags metodikk eller spørsmål som blir viktig å bruke for å lede en prosess.

 

Definisjon 2: Felles mål og kreativitet (verdiladet)

«Prosessledelse er ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.»

Denne er omtrent ordrett Grove Consultants International sin definisjon på prosessledelse. Vi synes den er god, fordi den er tydelig på at prosesslederen skal fremme noen verdier som kreativitet og eierskap mot et felles mål. I de fleste sammenhenger vil dette være ønskelig. 

Definisjon 3: Styrkebasert tilnærming (verdiladet)

«Styrkebasert prosessledelse er ferdigheter i å skape et anerkjennende og kreativt dialog- og samhandlingsrom som bruker deltakernes styrker til å utløse fellesskapets største potensialer.» 

Denne definisjonen er mer verdiladet og er inspirert av anerkjennende og styrkebaserte perspektiver der du som prosessleder vil være opptatt av å lete etter styrker, ressurser og potensial hos og mellom deltakerne for å å skape resultater.

 

Bilderesultat for hva er prosessledelse

Prosessledelse handler om å ramme inn prosessen, velge prosessforløp og få deltakerne til å skape resultater, nye forståelser eller bevege seg fra A til B.

 

            Les også:  Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

            Les også: Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

            Les også: Hvorfor bruke prosessledelse?

 

 

"Hvis jeg med ett ord skulle si hva kjernen i prosessledelse er, så måtte det bli spørsmål. Drivkraften i gode dialoger og kreative prosesser, er å finne spørsmål som er så interessante og viktige at alle ønsker å bidra. Gode prosessledere hjelper deltakerne til å finne egne spørsmål eller bidrar selv til å lage spørsmål som motiverer til deltakelse."
Pål Tanggaard
Kursholder Lent

Kort om Prosesslederstudiet

PROSESSLEDERSTUDIET

Kurs i prosessledelse for deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, rådgiver; i privat, statlig, kommunal eller frivillig sektor.

Prosesslederopplæring; Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder, vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon.

Hva sier deltakerne

«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1»

«Jeg opplevde kurset som inspirerende og opplysende. Det satte i gang refleksjoner over egen rolle, muligheter og hva jeg bør utfordre meg selv på for å bli bedre som prosessleder. Jeg fikk nyttige verktøy som jeg har begynt å ta i bruk sammen med kollegaen som jeg var der sammen med. Øvelse må til.»

«Kurset var (og er) svært nyttig både for meg som person og det treffer meg godt i min jobb – svært jobbrelevant. En fin blanding av både kjent og nytt stoff. Godt pedagogisk grep med vekslingen mellom teori og testing av verktøy og metoder. Jeg tester noen verktøy, f.eks. at den styrkebaserte tilnærmingen og ser at det virker!!»

«Prosesslederstudiet bidro til en helhetlig forståelse av ulike prosesser, hvor jeg utviklet nye måter å tenke på. PLS bidro til nye konkrete verktøy og metoder som jeg vil ha bruk for i mitt felt. Det var inspirerende å ta i bruk anerkjennende intervju, hvor man fikk høre om andres og egne suksesshistorier. Men også fokus på hverandres styrker.»

«Prosesslederkurset ga meg verdigrunnlag og bidro til ny kunnskap som jeg fikk ”under huden”. Flott og få verktøy til å starte en god styrkebasert praksis i arbeidssammenheng.»

«Prosesslederstudiet fyller et hull. Det er nok av toppstyrte endringsprosesser som går skeis. Involvering og medvirkning er mangelvare mange steder. Gjennom dette studiet får man innsikt i hvordan man kan lede og designe prosesser og innsikt i teori og metodikk. Nyttig for alle som vil utnytte endrings- og utviklingskraften i mennesker og organisasjoner.»

«Jeg trodde dette var noe jeg ville få bruk for en gang i blant, men dette er noe jeg kan bruke hver dag som leder»

«Å få et nytt nettverk av prosessledere, møte likesinnede, få tilgang til ressurser både på nett og i form av forelesninger og øvelser. Jeg har blitt mer kjent med meg selv som prosessleder, og blitt klar over sterke og svake sider. Det hjelper meg til å forstå hvorfor og hvordan ting kan skje i mine egne prosesser.»

«Starten var knallgod. Raskt etablert en god stemning, trygghet. Sosialiseringen var fin. Skapte tillit. Tidlig følte folk seg trygge og ga av seg selv.»