Hvordan benytte personlige styrker i organisasjonsutvikling?

Personlige styrker, også kalt karakteregenskaper eller signaturstyrker, er et av områdene som har fått mye oppmerksomhet de senere årene. Spesielt innen feltene postitiv psykolog og coaching – og det er ikke uten grunn.

Hva er personlige styrker?

Personlige styrker kan defineres som underliggende egenskaper som gir energi når de tas i bruk. Dette gir muligheter for personlig vekst, fremragende ytelse og forbedrede resultater. Når du tar i bruk dine personlige styrker vil du oppleve å tilegne kunnskap fortere, få eierskap til det du holder på med, og kjenne glede og entusiasme (Seligman).

Den generelle forståelsen er at det finnes mellom 24 og 48 ulike personlige styrker (Tanggaard 2014). Dersom du får kartlagt hva dine styrker er, og tar disse i bruk vil det hjelpe deg å prestere bedre, som vil gi større mestringsfølelse. Mens mange allerede har et godt forhold til dette, er det for andre et ukjent område. Da blir fokuset ofte rettet mer på svakhetene sine. 

Har man ikke et bevisst forhold til sine personlige styrker, er det fort gjort å fokusere på svakheter sine. Med opp til 48 ulike personlige styrker kan det være krevende å ha en god forståelse av det. I hovedsak handler det om å avdekke det som faller naturlig for hver enkelt.

Eksempleer på personlige styrker:

Emosjonell kontroll: Du kjenner dine følelser og har et bevisst forhold til hva som berører deg, og du vet hvordan du kan holde deg rolig og konstruktiv.

Detaljorientering: Du er oppmerksom på detaljer for å skape et så godt resultat som mulig, uansett om du er presset.

Kritisk tenkning: Du tilnærmer deg problemer gjennom systematisk analyse og objektiv evaluering.

Fleksibilitet: Du er fleksibel og tilpasningsdyktig i situasjoner som er ukjente eller skiftende .

osv..

Fokus på styrker i positiv psykologi

 ”The task of leadership is to create an alignment of strengths, making our weaknesses irrelevant.” Et kjent sitat fra Peter Drucker. Allerede på 60-tallet fortalte Drucker om viktigheten av å ta i bruk egne og medarbeideres styrker, heller enn å kompensere for svakheter. Fokus på styrker har altså lenge vært sentralt. I nyere tid verserer det bred enighet om at det å utvikle forståelse for personlige styrker, og å ta dem i bruk, har positiv effekt for både enkeltpersoners velfungering og for organisasjoners produktivitet (Linley m.fl.).

Styrkeverktøy

Det finnes etterhvert ganske mange verktøy og tester for å kartlegge styrker. I Lent bruker vi StrengthscopeUavhengig av hvilken løsning man går for, så er fellestrekket for alle tilnærmingene at de bidrar til å starte nye samtaler i organisasjonen. Samtaler om muligheter og menneskelig potensial, gjennom å kartlegge og gjøre styrker produktive. Dette vil i seg selv kunne frembringe store endringer i en organisasjon – fra å være problemorientert til å bli mulighetsorientert (Lewis 2011).

I 2003 gjorde Gallup et interessant funn knyttet til styrkeperspektivet: Ledere som fokuserte på styrkene innad i organisasjonen hadde dobbel så stor sjanse for å oppnå gode resultater, enn ledere som fokuserte på svakheter. Denne studien igangsatte en rekke nye undersøkelser med flere tusen ledere og medarbeidere som understøttet de første funnene (Brun og Ejsing).

Middelmådighetens forbannelse

De fleste av oss retter intuitivt oppmerksomheten mot det som ikke fungerer på arbeidsplassen og i hverdagen. Mange ledere bruker mye tid og ressurser på risikoanalyser, avviksrapportering og å overvinne svakheter i prosjektene. Kanskje tenker de at det ikke er nødvendig å bruke tid på det som allerede fungerer, men å heller rette søkelyset mot det som ikke er optimalt i dag? Alex Linley (2008) kaller dette for ”middelmådighetens forbannelse”. Han sier at de fleste av oss har et sterkt behov for å gjøre det godt på nesten alle livets områder. Da dette ikke er et realistisk mål blir vi heller mer bevisst på det vi ikke får til, og bruker mye ressurser og anstrengelser på å prøve å overvinne våre svakheter. Dette er ifølge Linley en kortsiktig og lite effektiv måte å bruke ressursene på. 

Å fokusere på svakheter kan resultere i at vårt potensial blir svekket, fremfor å la styrkene våre blomstre. Som leder bør du derfor strebe etter å kartlegge de personlige styrkene til dine medarbeidere og sette disse i spill  – det handler om å finne måter å utløse potensialet til alle de involverte på.

Flere organisasjoner satser på prosessledelse

Mange organisasjoner i privat og offentlig sektor satser nå på å få mer styrkebasert prosesslederkunnskap internt. Denne tilnærmingen bygger nemlig på en helt annen tenkning og andre prinsipper enn konvensjonell ledelse. 

Er dette noe du og din organisasjon ønsker å lære mer om? Da anbefaler vi å ta en titt på Prosesslederstudiet.

Illustrasjon av en glad mann vs enn stressa mann