Hvordan kan vi snu samtaler om problemer til samtaler om ønsker og drømmer?

Samtaler om ønsker og drømmer utløser energi og optimisme. Ferdigheter i å bidra til slike samtaler kan trenes opp gjennom ABCDE‐metoden.

ABCDE‐metoden

Skal man bli god til å snu defensiv tenkning til offensiv tenkning må man trene. Det handler om å øve opp evnen til å ta et fugleperspektiv på den forståelsen en har av seg selv og andre. Hvis man bare ser det som er negativt hos en selv eller situasjonen man står i, kan man øve seg på å skifte perspektiv – og få fram argumenter som overbeviser om at det finnes mer konstruktive måter å betrakte verden på. Denne ferdigheten omtales her som disputing. ABCDE‐metoden ligger som en del av grunntanken bak flere metoder vi anvender i Lent.

Vi presenterer ABCDE‐metoden kort her, slik at dere kan trene på disse ferdighetene. Metoden kan brukes av to personer sammen, hvor et problem er utgangspunktet for samtalen. Problemet kan tilhøre begge, eller bare en av dere. Bruk egne opplevelser og erfaringer som utgangspunkt for samtalene. Prøv å identifisere snu‐mekanismene.

ABCDE:
(A) Anerkjenn
Anerkjenn det som er problematiske/pessimistiske tanker hos deg selv eller den andre. Be den andre sette ord på det.

(B) Bakenforliggende erfaringer
Finn fram til hva det er som gjør at din samtalepartner tenker slik. Spør etter hva som ledet til problemet. Hvordan oppstod situasjonen?

(C) Konsekvenser
(Consequenses)Finn fram til de vanlige konsekvensene, og finn ut hva den andre tror vil skje hvis det som skaper problemene får lov til å utvikle seg. Be den andre beskrive situasjonen et halvt år eller ett år fram i tid gitt at de forholdene som er med på å skape problemene vedvarer.

(D)Perspektivskifte
(disputing)
Finn fram til det den andre ønsker å få til som et alternativ til problemene. Be din kollega se for seg en situasjon der han eller hun har lykkes med å få til dette.

(E) Energien
Be den andre om å beskrive energien og følelsene hun/han får ved å hente fram disse bildene.

 

Refleksjonsoppgave

Hent frem en historie hvor du selv klarte å snu tankesettet ditt fra pessimistisk til optimistisk. Hva var utfallet av snuoperasjonen? Hva gjorde at du snudde måten å tenke på? Hvem var involvert? Hva gjorde du selv? Gå sammen med en venn, en kollega eller partner, og bruk ABCDE‐metoden. Begynn å med å tenke noen minutter hver for dere, på et problem. Noe som skikkelig irriterer deg. Ta så problemet med deg inn i metoden, og følge stegene. Avslutt med en refleksjon rundt metoden. Hvilke tanker gjorde du deg underveis? På hvilken måte tror du at metoden har elementer i seg som du kan ta med deg i jobbsammenheng?

Oppsummering

Spørsmål som utløser energi, skaper håp, optimisme og motivasjon handler ofte om hva vi ønsker oss og om hva som skal til for å bevege seg i retning av dette. Håp handler i denne sammenhengen om å skape seg et bilde av at ting kan gå godt. Vær på jakt etter det som gir energi og det som er lystbetont. Når du gjenkjenner energi, glimt i øyet, styrker og gode erfaringer, spør videre og utforsk dette nærmere. Hva kan dette lede til? Hva gjorde han/hun i den konkrete situasjonen? Hvem bidro? Hvordan kan det gjøres oftere? Gode spørsmål konkretiserer, nyanserer og løser opp.

Det handler om å ha et bevisst forhold til hvordan man best løser problemer og hvilke samtaler man inviterer til. Det handler ikke om å tenke positivt, men å ta innsikter på alvor. Hva er det som genererer håp og som åpner opp for nye muligheter til å ta ansvar for egen fremtid? Når vi møter et problem er det nærliggende å lete etter løsninger og svar som kan bringe oss ut av problemet. Men noen ganger er det slik at varige forbedringer lettere skapes gjennom å komme opp med gode spørsmål, ikke gjennom å komme fram til gode svar. Spørsmål som kan gi håp og optimisme er ofte overraskende og retter fokus mot sammenhenger man ikke har tenkt på før. De hjelper folk til å reflektere, de berører hjerte og sjel, de inviterer til å hente fram dypt meningsfulle personlige erfaringer og de bidrar til å bygge relasjoner.

 

Dette er en av mange metoder og verktøy du vil lære på Prosesslederstudiet. Les mer om dette her