Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for deltakelse og dialog der de involverte får brukt sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse vil med de bidra til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og vilje til å følge opp beslutninger i etterkant.

Styrkebasert prosessledelse handler om å undersøke og bruke både individers og gruppers styrker når man skal skape resultater og løsninger sammen. Vi er da gjerne på jakt etter å undersøke og forsterke det som fungerer godt, lete etter muligheter og potensialer, mer enn å eliminere feil og mangler.

Prosesser foregår på ulike nivåer – fra en samtale med seg selv til noe som omfatter hele organisasjoner eller et helt samfunn.

Prosesser på ulike nivåer:

1. En samtale med seg selv
2. En samtale mellom to mennesker
3. Et møte mellom få mennesker (møteledelse)
4. En tydelig oppgave som går over en avgrenset periode med en tydelig gruppe med et antall møtepunkter (noen ganger definert som er prosjekt)
5. En konkret endring eller transformasjon som skapes eller håndteres over en mer avgrenset periode
6. Å se avdelinger som en helhet med et eget liv, og samtidig en del av en større helhet
7. Å se organisasjoner som en levende, pågående prosess, i en kontekst som endrer seg