Lentlogo_sirkel

Ønsker du å bli bedre til å skape engasjement, motivasjon og aktiv deltakelse?

Da er Prosesslederstudiet noe for deg!

Lent har siden mars i år gjennomført alle samlingene digitalt og vi erfarer at det blir en veldig god arena for å lære og trene på prosessledelse. 

Spørsmål? Ta kontakt

Hvorfor delta på Prosessledelse?

Læringsmål

Ansatte

Mange dyktige kursholdere

Kursbeskrivelse

Samling 1:

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring. Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen prosessledelse, med vekt på kreative prosesser og typiske faser i en prosess; åpne – integrere – lukke prosesser.


Samling 2: (Digital/skjermbasert)

I andre samling ser vi på styrkebasert prosessledelse med vekt på Appreciative Inquiry, positiv psykologi,  fremtidsfokus, erfaringslæring og nye måter å tenke implementering på. I denne samlingen jobber vi oss gjennom Appreciative Inquiry-modellens 5 faser for å demonstrere hvordan denne kan brukes som utgangspunkt for utviklingsarbeid i team og organisasjoner. Vi ser også på hvordan innsikter fra sosialkonstruksjonisme, systemisk teori og positiv psykologi kan bidra til å løfte kvaliteten i prosessene.


Samling 3: 

Prosesslederrollen – mine styrker og utfordringer, motstand og storgruppemetodikk.

I den siste samlingen går vi nærmere inn på prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand. Vi undersøker også hvordan det å bli kjent med egne og andres personlige styrker kan hjelpe oss når vi leder prosesser. I denne samlingen bruker vi storgruppemetodikk (herunder Open Space Technology og kafédialog) til å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst for på den måten å vise hvordan prosessledelse kan brukes til å la deltakernes kollektive intelligens gi svar på krevende spørsmål.

Hva sier deltakere?

Profesjonelt gjennomført. Mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet. Flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter underveis i kurset
Vigdis Hult
KRUS
Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dette til andre!
Morten Andersen
BDO
Svært relevant, praktisk nyttig kurs - man kan gå i gang allerede i dag! Forbilledlige rollemodeller fra Lent - de setter teorien fortløpende ut i praksis. Har følt meg inkludert i felleskapet tross skjerm møter, fått større teknisk innsikt, blitt veldig ivaretatt. Stor respekt fra Lent for ulike ferdigheter/raskhet i felles gr - tilpasset tempoet og detaljene etter dette med høflighet og imøtekommenhet - bra!!. Godt forberedte og meget kunnskapsrike rutinerte foredragsholdere og god teknisk ivaretakelse gjennom alle dagene 🙂
Beate Mellemsether
Viken Fylkeskommune
Et av de beste kursene jeg har deltatt på - og det er ganske mange! Dere får det hele til å henge godt sammen og har gode verktøy som jeg ser at kan fungere 🙂
Kirsti Undebakke
NTNU
PÅL TANGGAARD

Rollen som prosessleder

Alt du sier og gjør som prosessleder, alle spørsmålene du stiller og alle oppgavene som du setter deltakerne i gang med å løse, får umiddelbar virkning – virkeligheten endres der og da. Dersom du spør deltakerne om hva de håper å få ut av en prosess, vil de begynne å tenke på det, snakke om det, se det for seg, håpe på det … – det spørsmålet endrer det deltakerne fokuserer på, og det endrer på dynamikken deltakerne imellom øyeblikkelig. (Utdrag fra Prosesslederboka)

Prosesslederstudiet

Pris: 34 900kr./ person

inkludert:

Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-midler, så dersom du er leder i kommune eller fylkeskommune, får du dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning.

Kommende kurs

Prosesslederstudiet i Oslo
Oppstart 22.sept

Samling 1: 22 og 23.sept

Samling 2: 19 og 20.okt (Digitalt)

Samling 3: 19 og 20.nov

Sted: Greenhouse Oslo

Prosesslederstudiet Digitalt
Oppstart 21.okt

Samling 1: 21 og 22.okt 

Samling 2: 17 og 18.nov

Samling 3: 8 og 9.des

Sted: Zoom

Prosesslederstudiet i Oslo
Oppstart 13.januar

Samling 1: 13-14.jan 

Samling 2: 10-11.feb (Digitalt)

Samling 3: 10-11.mars

Sted: Oslo/Teams

*Fri avmelding frem til 30 dager før kursstart. Avmelding må sendes skriftlig til kay@lent.no. Avmelding etter avmeldingsfristen belastes med et gebyr tilsvarende 50% av deltakerprisen. MERK! Det er fullt mulig å sende en kollega som stedfortreder dersom du er forhindret fra å delta eller flytte over til en annen kursdato.

Spørsmål og svar

Lyst å vite mer?

Om Lent

Vi tror at den beste måten å få til utvikling og læring på, er å lete etter enkeltmenneskers og organisasjoners styrker og kombinere disse på nye måter.
Lent er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Vi lever i en tid med stadig økende kompleksitet og økt krav til læring, utvikling og innovasjon. Fremtidens løsninger må skapes i fellskap, og alle ressurser må bidra med det de kan best. Derfor er prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid kritiske kjernekompetanser for ledere og medarbeidere i morgendagens kunnskapssamfunn.
Vi er et kompetansemiljø bestående av pedagoger, sosiologer, psykologer og kaos-piloter. De siste 15 årene har vi bistått både kommuner, andre offentlige organisasjoner og private virksomheter i kursing, fasilitering og tilrettelgging for læring og samhandling.