Prosesslederstudiet

“Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for dialog og deltakelse der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse bidrar til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og har lyst til å følge opp beslutninger i etterkant”

Kurs i Prosessledelse

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon. Både i rollen som møteleder, leder og prosjektleder eller formidler bruker du prosessledelse som verktøy.

18.august starter årets siste heldigitale gjennomføring!

Det er nå mange gode grunner til å bli vant til og trygg i rollen også som digital prosessleder eller møteleder! I Lent har vi erfart at skjermbaserte gjennomføringer kan lede til overraskende gode resultater. Du vil sitte igjen med lærdom om prosessledelse generelt, ikke bare det digitale. Prinsippene og målene er de samme, selv om prosessene er via skjerm.

Ekstra innhold i digitale gjennomføringer:
Digital prosessledelse
Digitale workshops med Mural(digital tavle)
Opplæring metoder og verktøy for digital samskaping
Bruk av delte dokumenter
E-læringsvideoer
 

 

 

Hvem deltar?

Ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere, prosessledere, kursholdere, koordinatorer i offentlig og privat sektor.

Over 500 deltakere gjennomførte prosesslederstudiet i 2020.

Ønsker du å bli med?

 • Kurset går over 6 dager, fordelt over tre samlinger (2+2+2 dager).
 • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriale).
 • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.
 • Når du har gjennomført kurset er du kvalifisert til delta på vårt veiledningsprogram med sertifisering (Modul 2)
 • Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte, så ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av kurset gjennom KS sin støtteordning. Søknadsprosedyre ou-midler

 

Påmelding (august).

 

Hva sier deltakerne?

«Øyeåpner for spørsmålenes kraft. Unik læringsopplevelse!»
– Halvor Ronneng, NRK


«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter»
Vigdis Hult, KRUS


«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt»
-Anne Linn Sagen, Fet kommune


«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!»
– Morten Andersen, BDO


«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!»
Marianne Christensen, Finansforbundet


«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende.
Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……»

– Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

 

Les også Spørsmål og svar rundt Prosesslederstudiet

Les  også Forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Les også Hvem er en prosessleder?

 

Hvis du har tid og lyst…her er litt mer om kurset og Lent:)

Lent har gjennom mange år drevet utviklingsarbeid med grupper, team og hele organisasjoner. Utviklings/prosessarbeid tilrettelagt av Lent kjennetegnes av kombinasjonen mellom korte teori-bolker, praktiske verktøy, refleksjon og ferdighetstrening.


Overføringsverdi

På prosesslederstudiet legger vi opp til bruk av pedagogiske metoder som skal bidra til at alle deltakerne vil kunne ta i bruk teori og verktøy i sitt daglige arbeide. En av utfordringene vi i Lent bestandig gir oss selv er at våre aktiviteter må være tilrettelagt slik at det som læres på samlingene har stor overføringsverdi. Tenkesett, metoder og kunnskap som generes gjennom erfaringsdelinger med de andre deltakerne skal umiddelbart kunne tas i bruk. I tillegg til den umiddelbare brukbarheten gir vi ofte tid til å planlegge konkrete handlinger og maler til verktøy som fungerer som støttende stillaser for den enkelte deltaker.

Utprøving av metoder

Til hvert av de faglige emnene som introduseres på kurset vil vi derfor presentere ulike metoder som kan brukes for å forbedre egen praksis. Noen av verktøyene/ handlingene som presenteres og prøves ut, vil være knyttet til egen rolle og egen atferd. Andre verktøy vil være knyttet til utøvelse av ulike typer oppgaver som for eksempel samtaler, møteledelse og medarbeiderskap.  Kursdeltakerne representerer forskjellige organisasjoner og følgelig har svært ulike oppgaver. Vi vil derfor søke å presentere mange ulike verktøy der alle skal kunne velge noe som oppleves relevant.

 

Utvidet kursbeskrivelse

Hvem er prosesslederstudiet for?
 • Mennesker som leder møter og prosesser der målet er å skape resultater gjennom aktiv deltakelse fra de involverte
 • Prosjektledere som har en god verktøykasse med prosjektmetodikk, men som savner gode måter å håndtere de menneskelige relasjonene i prosjektet på - altså utløse potensialet til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater.
 • Ledere og mellomledere som ønsker å forstå mer av hvordan de kan utøve involverende og relasjonell ledelse i praksis
 • Mennesker som jobber med forskjellig metoder for kontinuerlig læring og forbedring på arbeidsplassen, for eksempel Lean, Smidig (Agile), Scrum. 6 sigma osv., og som ønsker en bredere forståelse for prosessledelse som fag, hva som ligger i prosesslederrollen og hvordan ta i bruk styrkebaserte tilnærminger i disse metodene
 • Mennesker med forståelse for prosessledelse, men som mangler den styrkebaserte forståelsen. 
 • Mennesker med forståelse for den styrkebaserte tankemåten, men som mangler ferdigheter i prosessledelse.
Praktisk informasjon, tid og sted

Her er datoene for kursene høsten 2021:

Prosesslederstudiet i Oslo

 • Oppstart August (digitalt): 18-19.aug, 17-18.sept, 21-22.okt.
 • Oppstart September (Oslo): 22-23.sept, 19-20.okt, 17-18.nov.
 • Oppstart Oktober(Oslo): 19-20.okt, 17-18.nov, 8-9.des.

Sted: Digitalt via Zoom og/eller Greenhouse Oslo, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo

Kursmateriell og bespisning er inkludert. Kursdagene starter kl 09.00 og varer til kl 15.30

Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser (to dager). I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager) I andre samling starter vi med å dele erfaringer som deltakerne har gjort mellom samling 1 og 2. Deretter vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse for å la gruppens kollektive intellegens og drivkraft brukes til å svare selv.

 

 

Kontakt oss gjerne for en prat rundt dette.

 


 

 

Bli sertifisert prosessleder?

Prosessledelse

 

 

Prosessledelse, fasilitering, møteledelse, aktiv deltakelse, endringsledelse, mestringsorientert ledelse, prosesslederopplæring, personlige styrker, involvering, workshop, prosjektledelse, positiv psykologi, prosessverktøy

Kurs

18
Aug

Prosesslederstudiet, digital – Oppstart August

Pris: 34.900,-

Dette er siste mulighet i 2021 til å bli med på en heldigital gjennomføring av kurset! Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Dato. Samling 1: 18 - 19 aug. Samling 2: 15 -16 sept. Samling 3: 21 - 22.okt. Sted: Zoom

22
Sep

Prosesslederstudiet i Oslo – Oppstart september. NB! få plasser igjen

Pris: 34 900

Fysiske og digitale samlinger. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager(Samling 1: 22-23 sept, Samling 2: 19-20 okt, Samling 3: 17-18 nov.) Sted: Oslo og Zoom

19
Okt

Prosesslederstudiet i Oslo – oppstart Oktober

Pris: 34 900

To fysiske og en digitale samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager(Samling 1: 19-20 okt, Samling 2: 17-18 nov, Samling 3: 8-9 des.) Sted: Oslo og Zoom.

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...