Prosesslederstudiet

Prosessledelse i praksis. Prosessledertrening over tre to-dagers samlinger.

Kurs i prosessledelse

Prosessledelse i praksis – et læringsløp over tre samlinger, hvor du får presentert og trent på metoder og verktøy for bedre oppstart, regi, rammer og deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser.

Gjennom teori, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder vil du på Prosesslederstudiet lære HVORDAN skape engasjement, motivasjon, kreativitet, og trygghet. Du vil da kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon.

 

 

Overføringsverdi

Prosesslederstudiet er et veldig praktisk rettet kurs som skal bidra til at alle deltakerne tar i bruk teori, metoder og verktøy inn i egen arbeidshverdag. En av utfordringene vi i Lent alltid gir oss selv er at våre aktiviteter må være tilrettelagt slik at det som læres på samlingene umiddelbart skal kunne tas i bruk. Lents pedagogiske plattform 

Tenkesett, metoder og verktøy knyttes til deltakernes egne jobbrelaterte case. I tillegg til den umiddelbare brukbarheten gir vi ofte tid til å planlegge konkrete handlinger, med maler og verktøy som fungerer som støttende stillaser for den enkelte deltaker.

Det legges også opp til støtte og sparring i perioden mellom samlingene og etter kurset blir du invitert/får du mulighet til å bli med i Lent sitt prosessledernettverk.

Tips! Hør Pål og Eivind fra Lent snakke om prosessledelse i Lederpodden: https://www.execu.no/lederpodden/e123

Hvem deltar?

Ledere, mellomledere, prosjektledere, rådgivere, prosessledere, kursholdere og koordinatorer i alle sektorer og bransjer.
Både i rollen som leder, møteleder og prosjektleder eller formidler bruker du prosessledelse som verktøy. Du er avhengig av at dine medspillere er trygge, motiverte og ønsker å være delaktig. 

Ønsker du å bli med?

 • Tid: 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).
 • Pris: kr. 38 900,-. (inkl. kursmateriell og matservering).
 • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.
 • To fysiske og en digital samling
 • Mulighet til å bli med i prosessledernettverket
 • Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.

 

Påmelding (oppstart august)

 

 

Om samlingene

Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser (to dager). I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager) I andre samling vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen. Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse på hvor gruppens kollektive intelligens og drivkraft brukes til å finne svarene.

Spørsmål og svar om kurset

Hva kan jeg forvente å sitte igjen med etter Prosesslederstudiet?

Du vil få verktøy som gjør at du planlegger prosessarbeid, prosjekter, møter, workshops eller kurs på en bedre måte. Du stiller bedre forberedt med større fokus på hva deltakerne i prosessen har forutsetninger for og mulighet til å bidra med.

Å delta på prosesslederstudiet vil gi deg større bevissthet om invitasjonene du gir og spørsmålene du stiller. Et spørsmål er en intervensjon og en fordring som krever et svar. Du kan gjennom spørsmålene dine rette fokus mot noe som gir energi og retning. Vi legger til grunn at det vi gir oppmerksomhet til blir det mer av. Det er for eksempel spørsmål og invitasjoner til samtaler og samarbeid av stor betydning.

En trent prosessleder er flink til å ta høyde for nyansene i dette og skaper ofte fremdrift gjennom spørsmål og invitasjoner. Du kan forvente å kunne ta grep om flere ting, som igjen vil bety noe for egen posisjon og egne muligheter.

Du vil lære metoder og verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i dine samtaler, møter, workshops, prosjekter eller prosesser.

Teori: Du kan forvente nye innsikter fra positiv psykologi, sosialkonstruksjonisme og aksjonsforskning.

På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring?

Kompetanse i å lede og fasilitere kan bidra til at flere opplever å bli hørt. En god fasilitator skaper trygghet i rommet og en opplevelse av at det er trygt å bidra og trygt å uttrykke meninger, ønsker og behov. At flere på denne måte tar en plass og får en stemme kan bety at flere opplever indre motivasjon. I Lent snakker vi ofte om dobbel perspektivet, med dette menes at vi skaper resultater samtidig som folk opplever å ha det godt.

I prosesslederstudiet vektlegger vi betydningen av gode oppstarter, vi snakker om å gå sakte for å kunne går fort. Vi tror at ved å delta på prosesslederstudiet vi du få en økt forståelse for relasjoners betydning for gode prestasjoner. Du vil få verktøy og bevissthet rundt at det kan tas grep om og ansvar for måten folk blir knyttet sammen eller ikke. Vi viser gjennom eksempler at noen enkle grep kan skape trygghet og berede grunnen for felles innsatser og resultater.

Hvorfor vektlegger vi å delta flere enn en fra samme organisasjon?

På prosesslederstudiet vil man tilegne seg nye metoder, verktøy og arbeidsformer. Noen av disse inviterer til å løse oppgaver på andre måter enn det man har vært vant til. Det å utfordre kultur, vaner og mønstre kan være krevende. Vi er mange som har forsøkt å gjøre dette uten å lykkes. Ved å være flere deltakere på prosesslederstudiet, øker sjansen for at det man lærer bidrar til utvikling og endring i virksomheten dere jobber i.

Som tilretteleggere av gruppeprosesser får vi også mulighet til å lytte bedre, fange opp mer og komme “tettere” på deltaker-gruppen når vi jobber sammen i par. Å være prosessleder kan oppleves som en utsatt rolle. Når man er to til å planlegge, gjennomføre, evaluere og feire, øker læringa, tryggheten og treffsikkerheten.

I hvilke situasjoner trenger du prosesslederkompetanse?

 • Når du skal planlegge og lede prosesser, der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater.
 • Når svaret eller løsningen ikke er opplagt, det er komplekse sammenhenger og vi ikke ser tydelige årsak-virkning forhold.
 • Når vi trenger kreativiteten til den enkelte og gruppen som helhet.
 • Når vi trenger perspektivrikdom og innsikt for å vurdere en sak fra flere sider.
 • Når vi ønsker å bygge kapasitet og utvikle ny kunnskap i organisasjonen.
 • Når vi ønsker at noen får eierskap til et produkt, løsning eller resultat.
 • Når vi skal sørge for at utfallet av en prosess tar hensyn til interessenter, og målgruppens behov og forventninger.

 

Hva sier deltakerne?

«Ett av de mest nyttige og konkrete kursene jeg har deltatt på. Og nydelig stemning!»
– Åse Kielland, Apotek 1


«Øyeåpner for spørsmålenes kraft. Unik læringsopplevelse!»
– Halvor Ronneng, NRK


«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter»
Vigdis Hult, KRUS


«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt»
-Anne Linn Sagen, Fet kommune


«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!»
– Morten Andersen, BDO


«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!»
Marianne Christensen, Finansforbundet


«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……»
– Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group


 

 

 

Les også:

Prosesslederstudiet Modul 2

Lents pedagogiske plattform 

Forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Hvem er en prosessleder?

Prosessverktøy

Prosessbloggen

 


 

 

 

Kurs

15
Aug

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart August

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 15-16.aug, Samling 2: 12-13.sept(digital), Samling 3: 17-18 okt. Sted: Oslo "

30
Aug

Prosesslederstudiet i ROGALAND – Oppstart August (NB! Få plasser igjen)

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 29-30.aug, Samling 2: 26-27.sept(digital), Samling 3: 21-22.nov. Sted: Stavanger

19
Sep

Prosesslederstudiet i TRØNDELAG – Oppstart September

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 19-20.sept, Samling 2: 24-25.okt(digitalt), Samling 3: 28-29.nov. Sted: Stjørdal eller Verdal.

27
Sep

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart September

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 27-28.sept, Samling 2: 31okt -01.nov, Samling 3: 29-30.nov. Sted: Oslo

26
Okt

Prosesslederstudiet i Bergen – Oppstart Oktober

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 26-27. okt, Samling 2: 05-06. des(digitalt), Samling 3: 23-24.jan. Sted: Kulturhuset i Bergen

31
Okt

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart Oktober

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 31.okt-1.nov, Samling 2: 28-29.nov(digital), Samling 3: 3-4.jan. Sted: Oslo og Zoom.

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...