Prosesslederstudiet

Lær deg å lede møter og prosjekter som engasjerer, skaper aktiv deltakelse og gode resultater

Kurs i prosessledelse

Merk! På grunn av situasjonen rundt Covid-19 viruset blir Prosesslederstudiet gjennomført digitalt/skjermbasert. Dato og tidspunkt er som før. Dette gjelder helt frem til at det blir mulig for små grupper å møtes igjen fysisk. I Lent kan vi mye om prosessledelse og selv om vi er ikke eksperter på det digitale, har vi etterhvert lært og utforsket måter å fasilitere gode prosesser på, også digitalt. I dette læringsløpet vil vi sammen med dere kunne forstå enda mer om hva som skal til for å få til god samhandling fra skjerm til skjerm. Vi tror at en skjermbasert gjennomføring av Prosesslederstudiet, i tillegg til å lære om og trene på Prosessledelse, kan tilføre tilleggsdimensjoner som:

 • Hvordan kan man strukturere læring og samhandling på meningsfulle og resultatskapende måter uten at folk møtes fysisk?
 • Hva skal til for at vi kan gjennomføre gode, involverende møter og prosesser fra hjemmekontorer og individuelle skjermer på ulike geografiske steder?
 • Få erfaring med å jobbe medvirkende og prosessuelt fra skjerm til skjerm
 • Sammen kan vi nå skape og samle erfaringer med digital samhandling som også vil ha betydning når vi igjen har anledning til å møtes fysisk.

 

Hva lærer du?

Kurs i prosessledelse. Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder, vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon. 

 

For hvem?

Prosesslederopplæring for deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, rådgiver; i privat, statlig, kommunal eller frivillig sektor.

 

 

Ønsker du å delta?

 • Kurset går over 7 dager, fordelt over tre samlinger (3+2+2 dager).
 • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriale, lunsj og pauseservering).
 • Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-midler, så ledere, prosjektledere og andre interne utviklingsaktører i kommuner og fylkeskommuner får dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning.
 • Vi anbefaler å komme minst 2 personer for best læringseffekt.

 

Meld deg på her

 

Hva sier deltakerne?

«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter» Vigdis Hult, KRUS

«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt» -Anne Linn Sagen, Fet kommune

«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!» -Morten Andersen, BDO

«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!» –Marianne Christensen, Rygge kommune

«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……» -Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

Les mer om kurset nedenfor eller kontakt oss for en hyggelig prat.

 

Kursbeskrivelse

Praktisk informasjon, tid og sted

MERK! På grunn av begrensninger knyttet til Covid-19 virus, blir alle samlingene gjennomført digitalt. Dato og tidspunkt er det samme som før.

Gjennomføring: Kurset er modulbasert og gjennomføres over 3 samlinger(3+2+2 dager). Det er ingen innleveringer eller obligatoriske pensum som må leses.

Her er datoer for kursene våren 2020

- Kull 1 og 2 : 14-16.jan, 4-5. mars, 15-16. april

- Kull 3: 10-12. mars, 23-24. april. 26-27. mai.

- Kull 4:  20-22 april, 13-14 mai, 17-18 Juni.

Her er datoer for kursene høsten 2020

- Kull 5: 19-20 aug, 8-9 sept, 6-7 okt

- Kull 6: 22-23 sept, 19-20 okt , 19-20 nov

- Kull 7: 21-22 okt, 17-18 nov, 8-9 des

 • Sted våren: Digitalt/skjermdeling via Zoom.
 • Sted høsten: Greenhouse Oslo, Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo
 • Pris: Kr 34 900 (fritatt for mva)
 • Kursmateriell og bespisning er inkludert
 • Kursdagene starter kl 09.00 og varer til kl 15.30

 

Hva sier deltakerne

"Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1"

"Jeg opplevde kurset som inspirerende og opplysende. Det satte i gang refleksjoner over egen rolle, muligheter og hva jeg bør utfordre meg selv på for å bli bedre som prosessleder. Jeg fikk nyttige verktøy som jeg har begynt å ta i bruk sammen med kollegaen som jeg var der sammen med. Øvelse må til."

"Kurset var (og er) svært nyttig både for meg som person og det treffer meg godt i min jobb - svært jobbrelevant. En fin blanding av både kjent og nytt stoff. Godt pedagogisk grep med vekslingen mellom teori og testing av verktøy og metoder. Jeg tester noen verktøy, f.eks. at den styrkebaserte tilnærmingen og ser at det virker!!"

"Prosesslederstudiet bidro til en helhetlig forståelse av ulike prosesser, hvor jeg utviklet nye måter å tenke på. PLS bidro til nye konkrete verktøy og metoder som jeg vil ha bruk for i mitt felt. Det var inspirerende å ta i bruk anerkjennende intervju, hvor man fikk høre om andres og egne suksesshistorier. Men også fokus på hverandres styrker."

"Prosesslederkurset ga meg verdigrunnlag og bidro til ny kunnskap som jeg fikk ”under huden”. Flott og få verktøy til å starte en god styrkebasert praksis i arbeidssammenheng."

"Prosesslederstudiet fyller et hull. Det er nok av toppstyrte endringsprosesser som går skeis. Involvering og medvirkning er mangelvare mange steder.Gjennom dette studiet får man innsikt i hvordan man kan lede og designe prosesser og innsikt i teori og metodikk. Nyttig for alle som vil utnytte endrings- og utviklingskraften i mennesker og organisasjoner."

"Jeg trodde dette var noe jeg ville få bruk for en gang i blant, men dette er noe jeg kan bruke hver dag som leder"

"Å få et nytt nettverk av prosessledere, møte likesinnede, få tilgang til ressurser både på nett og i form av forelesninger og øvelser. Jeg har blitt mer kjent med meg selv som prosessleder, og blitt klar over sterke og svake sider. Det hjelper meg til å forstå hvorfor og hvordan ting kan skje i mine egne prosesser."

"Starten var knallgod. Raskt etablert en god stemning, trygghet. Sosialiseringen var fin. Skapte tillit. Tidlig følte folk seg trygge og ga av seg selv."

Kursbeskrivelse

Prosesslederstudiet gir deg en grundig introduksjon i hvordan lede prosesser som involverer, gir motivasjon, skaper eierskap og fører til resultater som overgår det som forventes. Studiet gir  praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i egen jobbsituasjon. Alle deltakere blir invitert inn i vårt læringsnettverk, som tilbyr jevnlig faglig påfyll, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Program

Samling 1:

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring. Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen prosessledelse, med vekt på kreative prosesser og typiske faser i en prosess; åpne - integrere - lukke prosesser.

Samling 2:

I andre samling ser vi på styrkebasert prosessledelse med vekt på Appreciative Inquiry, positiv psykologi,  fremtidsfokus, erfaringslæring og nye måter å tenke implementering på. I denne samlingen jobber vi oss gjennom Appreciative Inquiry-modellens 5 faser for å demonstrere hvordan denne kan brukes som utgangspunkt for utviklingsarbeid i team og organisasjoner. Vi ser også på hvordan innsikter fra sosialkonstruksjonisme, systemisk teori og positiv psykologi kan bidra til å løfte kvaliteten i prosessene.

Samling 3: Prosesslederrollen - mine styrker og utfordringer, motstand og storgruppemetodikk.

I den siste samlingen går vi nærmere inn på prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand. Vi undersøker også hvordan det å bli kjent med egne og andres personlige styrker kan hjelpe oss når vi leder prosesser. I denne samlingen bruker vi storgruppemetodikk (herunder Open Space Technology og kafédialog) til å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst for på den måten å vise hvordan prosessledelse kan brukes til å la deltakernes kollektive intelligens gi svar på krevende spørsmål.

Læringsmål
 • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
 • Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse
 • Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og -verktøy
 • Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid
 • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
 • Kunne bruke innholdet i studiet aktivt i eget arbeid
 • Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av din gruppe, avdeling eller organisasjon
For hvem

Prosesslederstudiet er særlig velegnet for deg som leder møter og prosjekter i arbeidslivet, enten i privat næringsliv eller offentlig virksomhet.

Eksempler på situasjoner som vil være svært relevant for studiet:

 • Lede større endringsprosjekter som involverer mange mennesker over lang tid
 • Lede dagmøter og arbeidsmøter
 • Lede kundeprosjekter
 • Lede idemyldringer, strategi- og utviklingsarbeid
 • Engasjere og motivere møtedeltakere. Eksempler på situasjoner som vil være svært relevant for studiet:

Eksempler på hvem studiet er relevant for:

 • Deg som leder møter og prosesser der målet er å skape resultater gjennom aktiv deltakelse fra de involverte.
 • Prosjektledere som har en god verktøykasse med prosjektmetodikk, men som savner gode måter å håndtere de menneskelige relasjonene i prosjektet på – altså utløse potensialene til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater.
 • Ledere og mellomledere som ønsker å forstå mer av hvordan de kan utøve involverende og relasjonell ledelse i praksis.
 • Mennesker som jobber med forskjellig metoder for kontinuerlig læring og forbedring på arbeidsplassen, for eksempel Lean, Smidig (Agile), Scrum. 6 sigma osv., og som ønsker en bredere forståelse for prosessledelse som fag, hva som ligger i prosesslederrollen og hvordan ta i bruk styrkebaserte tilnærminger i disse metodene
 • Deg med forståelse for prosessledelse, men som mangler den styrkebaserte forståelsen. Og vice versa:
 • Deg med forståelse for den styrkebaserte tankemåten, men som mangler ferdigheter i prosessledelse.
Samling 1

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser. (tre dager)

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser.

Samling 2

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? (to dager)

I andre samling starter vi med å dele erfaringer som deltakerne har gjort mellom samling 1 og 2. Deretter vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og lukkefasen.

 

Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis.

Samling 3

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. (to dager)

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva du bør våre oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse for å la gruppens kollektive intellegens og drivkraft brukes til å svare selv.

 

 

Beregnet tid: 6 dager.

Prosesslederstudiet april 2020

 1. Første samling: 20-21 april

  Introduksjon til prosessledelse

 2. Andre samling: 13 og 14.mai

  Styrkebasert prosessledelse.

 3. Tredje samling: 17 og 18. juni

  Prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand.


  PÅMELDING

 

Nøkkelord: fasilitering, møteledelse, aktiv deltakelse, endringsledelse, mestringsorientert ledelse, prosesslederopplæring, personlige styrker, involvering, workshop, prosjektledelse, positiv psykologi, prosessverktøy

Kurs

10
Mar

Prosesslederstudiet oppstart Mars

Pris: 34 900

MERK! Pga. Covid-19 virus blir alle samlingene gjennomført digitalt. Samme dato og tidspunkt på de gjenstående samlingene (23-24. april og 26-27. mai.)

Kurset er fullt
1
Apr

Prosesslederstudiet i Agder

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lokalt i Agder. Kurssted: nettbasert og Fylkeshuset i Agder. (1-2. april, 3-4.juni, 26-27. aug)

Kurset er fullt
20
Apr

Prosesslederstudiet oppstart April

Pris: 34.900,-

MERK! Pga. Covid-19 virus blir de første samlingene gjennomført digitalt, uten fysisk oppmøte.(20-21 april, 13-14.mai, 17-18. juni).

19
Aug

Prosesslederstudiet oppstart August

Pris: 34.900,-

Praktisk rettede samlinger over 2+2+2 dager (19 og 20 aug, 8 og 9 sept, 6 og 7 oktober).

16
Sep

Prosesslederstudiet i Trøndelag

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lokalt i Trøndelag. Kurssted er Steinkjer. (16 og 17 sept, 14 og 15 okt, 25 og 26 nov.)

22
Sep

Prosesslederstudiet oppstart September

Pris: 34 900

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager(22-23 sept, 19-20 okt , 19-20 nov)

Vil du vite mer?

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...