Chat with us, powered by LiveChat

Prosesslederstudiet

Lær deg å lede møter og prosjekter som engasjerer, skaper aktiv deltakelse og gode resultater

Om Prosesslederstudiet

I dette kurset i prosessledelse, lærer vi deg våre beste verktøy og metoder for å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter og prosjekter. Her vil du få styrket din kompetanse i å tilrettelegge og lede prosesser. Etter studiet vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon.

Prosesslederstudiet er særlig velegnet for deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, rådgiver; både i privat og offentlig sektor.

NYTT! Ved over 10 påmeldinger fra samme organisasjon i løpet av et kalenderår, får dere 1 stk. gratis oppfølgingsdag/aluminidag internt hos dere.

 

 • Kurset går over 7 dager, fordelt over tre samlinger (3+2+2 dager).
 • Pris: kr. 34 900,-. (inkl. kursmateriale, lunsj og pauseserveringer).
 • Merk! Kurset er forhåndsgodkjent av KS for OU-midler, så ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning. 

Høsten 2019 gjennomfører vi totalt tre runder av Prosesslederstudiet i Oslo, med oppstart i August(fullt), September og Oktober.

Meld deg på i dag

Det er også fullt mulig å arrangere Prosesslederstudiet som internprogram i egen organisasjon. Les mer om dette her

Hva sier deltakerne:

«Profesjonelt gjennomført, mye nyttig kunnskap og erfaring ble formidlet, flott at vi kunne jobbe med egne prosjekter» Vigdis Hult, KRUS

«Berikende, lærerikt, praktisk og veldig meningsfullt» -Anne Linn Sagen, Fet kommune

«Veldig aktivt kurs, «tvinges» til å delta. God framdrift i kurset og flinke kursledere. Anbefaler dere til andre!» -Morten Andersen, BDO

«Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!» –Marianne Christensen, Rygge kommune

«Veldig bra! Svært nyttig. Elsker at vi trener i praksis på teoriene fortløpende. Kult å koble teknikkene mot egne prosjekter. Blir veldig bevisst på effekten……» -Tor Magnus Kolflaath, Inbound Group

 

Les mer kurset nedenfor eller kontakt oss for en hyggelig prat.

 

Praktisk informasjon

Merk! Dersom du er leder i kommune eller fylkeskommune, får du dekket deler av kurset gjennom KS sin støtteordning. Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. 

Hva sier deltakerne

"Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1"

"Jeg opplevde kurset som inspirerende og opplysende. Det satte i gang refleksjoner over egen rolle, muligheter og hva jeg bør utfordre meg selv på for å bli bedre som prosessleder. Jeg fikk nyttige verktøy som jeg har begynt å ta i bruk sammen med kollegaen som jeg var der sammen med. Øvelse må til."

"Kurset var (og er) svært nyttig både for meg som person og det treffer meg godt i min jobb - svært jobbrelevant. En fin blanding av både kjent og nytt stoff. Godt pedagogisk grep med vekslingen mellom teori og testing av verktøy og metoder. Jeg tester noen verktøy, f.eks. at den styrkebaserte tilnærmingen og ser at det virker!!"

"Prosesslederstudiet bidro til en helhetlig forståelse av ulike prosesser, hvor jeg utviklet nye måter å tenke på. PLS bidro til nye konkrete verktøy og metoder som jeg vil ha bruk for i mitt felt. Det var inspirerende å ta i bruk anerkjennende intervju, hvor man fikk høre om andres og egne suksesshistorier. Men også fokus på hverandres styrker."

"Prosesslederkurset ga meg verdigrunnlag og bidro til ny kunnskap som jeg fikk ”under huden”. Flott og få verktøy til å starte en god styrkebasert praksis i arbeidssammenheng."

"Prosesslederstudiet fyller et hull. Det er nok av toppstyrte endringsprosesser som går skeis. Involvering og medvirkning er mangelvare mange steder.Gjennom dette studiet får man innsikt i hvordan man kan lede og designe prosesser og innsikt i teori og metodikk. Nyttig for alle som vil utnytte endrings- og utviklingskraften i mennesker og organisasjoner."

"Jeg trodde dette var noe jeg ville få bruk for en gang i blant, men dette er noe jeg kan bruke hver dag som leder"

"Å få et nytt nettverk av prosessledere, møte likesinnede, få tilgang til ressurser både på nett og i form av forelesninger og øvelser. Jeg har blitt mer kjent med meg selv som prosessleder, og blitt klar over sterke og svake sider. Det hjelper meg til å forstå hvorfor og hvordan ting kan skje i mine egne prosesser."

"Starten var knallgod. Raskt etablert en god stemning, trygghet. Sosialiseringen var fin. Skapte tillit. Tidlig følte folk seg trygge og ga av seg selv."

Kursbeskrivelse

Prosesslederstudiet gir deg en grundig introduksjon i hvordan lede prosesser som involverer, gir motivasjon, skaper eierskap og fører til resultater som overgår det som forventes. Studiet gir  praktisk opplæring i en rekke verktøy og metoder som umiddelbart kan tas i bruk i egen jobbsituasjon. Alle deltakere blir invitert inn i vårt læringsnettverk, som tilbyr jevnlig faglig påfyll, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Program

Samling 1:

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig endring. Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen prosessledelse, med vekt på kreative prosesser og typiske faser i en prosess; åpne - integrere - lukke prosesser.

Samling 2:

I andre samling ser vi på styrkebasert prosessledelse med vekt på Appreciative Inquiry, positiv psykologi,  fremtidsfokus, erfaringslæring og nye måter å tenke implementering på. I denne samlingen jobber vi oss gjennom Appreciative Inquiry-modellens 5 faser for å demonstrere hvordan denne kan brukes som utgangspunkt for utviklingsarbeid i team og organisasjoner. Vi ser også på hvordan innsikter fra sosialkonstruksjonisme, systemisk teori og positiv psykologi kan bidra til å løfte kvaliteten i prosessene.

Samling 3: Prosesslederrollen - mine styrker og utfordringer, motstand og storgruppemetodikk.

I den siste samlingen går vi nærmere inn på prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand. Vi undersøker også hvordan det å bli kjent med egne og andres personlige styrker kan hjelpe oss når vi leder prosesser. I denne samlingen bruker vi storgruppemetodikk (herunder Open Space Technology og kafédialog) til å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne ønsker å få belyst for på den måten å vise hvordan prosessledelse kan brukes til å la deltakernes kollektive intelligens gi svar på krevende spørsmål.

Læringsmål
 • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
 • Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse
 • Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og -verktøy
 • Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid
 • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
 • Kunne bruke innholdet i studiet aktivt i eget arbeid
 • Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av din gruppe, avdeling eller organisasjon
Målgruppe

Prosesslederstudiet er særlig velegnet for deg som leder møter og prosjekter i arbeidslivet, enten i privat næringsliv eller offentlig virksomhet.

Eksempler på situasjoner som vil være svært relevant for studiet:

 • Lede større endringsprosjekter som involverer mange mennesker over lang tid
 • Lede dagmøter og arbeidsmøter
 • Lede kundeprosjekter
 • Lede idemyldringer, strategi- og utviklingsarbeid
 • Engasjere og motivere møtedeltakere

 

Relatert: fasilitering, møteledelse, fasilitering, aktiv deltakelse, endringsledelse

Kurs

13
Aug

Prosesslederstudiet oppstart aug. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager.

Kurset er fullt
03
Sep

Prosesslederstudiet oppstart sept. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager. Fri avmelding innen 15. juli.

08
Okt

Prosesslederstudiet oppstart okt. 2019

Pris: 34 900

Prosesslederstudiet lærer deg hvordan du kan lede møter og prosjekter som engasjerer og skaper resultater. Praktisk rettede samlinger over 3+2+2 dager. Fri avmelding innen 15.august.

Vil du vite mer?

Pål Tanggaard Partner

Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål...