Hvordan skape en positiv og anerkjennende kultur i din organisasjon eller team?

For å skape et positiv og anerkjennende kultur i organisasjoner og team er det viktig med deltagelse og anerkjennelse. Et positivt miljø kan oppnås gjennom en rekke metoder, deriblant Tre gode ting, Styrkespotting og Anerkjennelesesrunder.

Metoden Tre gode ting brukes for å bli kjent og skape positive følelser.

Styrkespotting brukes for å åpne seg opp for hverandre og se egne og andres styrker. Styrkespotting er svært hensiktsmessig i organisasjoner, team, og generelt gruppearbeid da kjennskap til de enkeltes egenskaper og styrkes her kan benyttes aktivt for å oppnå gode resultater. I arbeidet med styrkespotting kan styrkekort eller følgekort være gode verktøy. Dette er da 24 kort med ulike styrker, som nettopp er utviklet for å finne frem styrkene til enkeltpersoner gjennom relasjonelle samtaler.

Den siste metoden omhandler anerkjennelse og kalles Anerkjennelsesrunde. Denne meotden går ut på at alle som har vært med i en prosess skal oppleve seg anerkjent. Dette fungerer spesielt godt på slutten av en dag eller en arbeidsøkt når en gruppe har arbeidet sammen over tid. Tanken her er at alle har bidratt til noe positivt i løpet av den tiden prosessen har vart. Å gi gode og anerkjennende tilbakemeldinger vil derfor kunne skape en positiv og anerkjennende kultur enten i organisasjonen eller teamet.