Mange i privat og offentlig sektor opplever det utfordrende å fylle rollen som leder, prosjektleder, rådgiver eller koordinator i egen organisasjon. De skal ikke bare lede andre mennesker i komplekse prosesser, men også skape engasjement og deltakelse som bidrar til positiv utvikling og endring for å nå organisasjonens mål.

Hvorfor bruke prosessledelse i egen organisasjon?

Prosessledelse som verktøy er relevant når man ønsker å fasilitere endring, bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på komplekse utfordringer. Det handler i stor grad om å skape interaksjon og samhandling på tvers av organisasjonen, og få deltakere i prosjekter, team eller avdelinger til å skape resultater sammen. 

I både komplekse omstillingsfaser eller i mindre prosesser som avdelingsmøter og workshops, vil lederen måtte mestre det å legge til rette for aktiv deltakelse og utløse potensialet til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater. Verktøyene som følger med god prosessledelse vil gi deg ferdigheter til å skape rom for dialog og deltakelse, der de involverte bruker sine ressurser til å skape felles resultater.

Så i hvilke situasjoner kan det være klokt å bruke prosessledelse som tilnærming?

  • Når du skal planlegge og lede prosesser, der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater.
  • Når svaret eller løsningen ikke er opplagt, det er komplekse sammenhenger og vi ikke ser tydelige årsak-virkning forhold.
  • Når vi trenger kreativiteten til den enkelte og gruppen som helhet.
  • Når vi trenger perspektivrikdom og innsikt for å vurdere en sak fra flere sider.
  • Når vi ønsker å bygge kapasitet og utvikle ny kunnskap i organisasjonen.
  • Når vi ønsker at noen får eierskap til et produkt, løsning eller resultat.
  • Når vi skal sørge for at utfallet av en prosess tar hensyn til interessenter, og målgruppens behov og forventninger.


«Utrolig utviklende og praktisk. Jeg kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1!»
Marianne Christensen fra Finansforbundet og tidligere deltaker på Prosesslederstudiet

 

Forløse potensialene i fellesskapet

Dersom man ser på en organisasjon som en hierarkisk institusjon der toppledelsen har svarene og de ansatte skal utføre det som blir bestemt på ”toppen”, så vil det i liten grad være behov for prosessledelse. Da befinner kunnskapen seg hos ledelsen og de ansatte skal bare utføre ledelsens kommando. Dersom man mener at alle i en organisasjon besitter viktig kompetanse for å realisere en organisasjons mål, så vil det bli viktig å få tilgang til alle sin kunnskap og perspektiver når viktige beslutninger skal tas. Da vil god prosessledelse kunne bidra til å gjøre taus kunnskap eksplisitt (jfr. Polanyi 1997), og forløse potensialene i fellesskapet.

Flere organisasjoner satser på prosessledelse

Interessen for prosessledelse som verktøy for å skape engasjement og aktiv deltakelse blant ansatte, øker mer og mer. Prosessledelse bygger på en helt annen tenkning og helt andre prinsipper enn konvensjonell ledelse. Det handler om å komme på sporet av, og aktivisere, de underliggende naturlige mekanismene som skaper vinn-vinn-situasjoner.

 

Vil du lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen? Våre kurs og programmer i prosessledelse kjennetegnes i høy grad av deltakerinvolvering, og er praktisk og teoretisk forankret i bred kompetanse og lang erfaring.

Bli med på Prosesslederstudiet – se kursdatoer her!

Illustrasjon av hvordan mesting fungerer som en trapp hvor man hjelper hverandre opp


*Denne artikkelen er et utdrag fra Prosesslederboka som er skrevet av Pål Tanggard i Lent og brukes som grunnlag på Prosesslederstudiet. 

Les også:Hvordan bedre tjenester, produkter og resultater gjennom bruk av prosessledelse?