Hvordan dekke grunnleggende menneskelige behov gjennom bruk av prosessledelse?

Begrunnelse for bruk av deltakende metoder, fasilitering og prosessledelse i en organisasjon er gjerne knyttet til utvikling av produkter, tjenester og andre resultater (linke til den forrige artikkelen her), men kanskje like viktig er noen av de ”mellommeneskelige bi-effektene

Prosessledelse bidrar til å nå våre grunnleggende psykologiske behov

Det kan argumenteres for at prosessledelse bidrar til å nå våre grunnleggende psykologiske behov (BNP) definert som behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet (jfr. Deci og Ryens definisjon, se Verleysen m.fl. 2014). Bruk av prosessledelse vil kunne bidra til å nå disse behovene fordi prosessledelse nettopp er opptatt av å gi deltakerne autonomi (deltakerne blir gitt tillit og får ansvar for å bidra med innspill og forme resultatene av prosessen), kompetanseutvikling (i prosesser er som regel perspektivrikhet og kunnskapsutvikling en viktig komponent) og tilhørighet (ved bruk av anerkjennende og styrkebaserte tilnærminger i prosessarbeidet vil menneskene oppleve tilhørighet til hverandre og til organisasjonen).

Kvantiativ studie

En kvantiativ studie med 213 ansatte innen helse og sosialsektoren i Nederland viste signifikant forskjell på deltakere som var med i prosesser basert på Appreciative Inquiry og de som ikke var med (Verleysen m.fl. 2014). Involvering basert på Appreciative Inquiry bidro til økt psykologisk kapital (mestringsfølelse, håp, optimisme og resiliens) og til å dekke  BNP (autonomi, kompetanse og tilhørighet).

Metastudie

Kuvaas og Dysvik (2012) har gjort metastudier som viser hvordan såkale ”myke” HR-aktiviteter også er økonomisk lønnsomme. Myke HR-aktiviteter handler om å legge til rette for gode arbeidsforhold gjennom blant annet fokus på autonomi, tilhørighet, støttende ledelse, deling av informasjon og kompetanseutvikling.

Kuvaas, B. (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Verleysen, B., Lambrechts, F., & Van Acker, F. (2014). Building Psychological Capital With Appreciative Inquiry: Investigating the Mediating Role of Basic Psychological Need Satisfaction. The Journal of Applied Behavioral Science, 51(1), 10–35. http://doi.org/10.1177/0021886314540209