Hva er innholdet i Lent sitt kurs i presentasjonsteknikk?

Mange tilbyr kurs i presentasjonsteknikk og det fins mange og ulike varianter. Her forteller vi kort om innholdet i det Lent tilbyr.

Kommunikasjonsteori

I denne delen vil det bli gått inn på viktigheten av å inneha kommunikasjonsferdigheter som sikrer at den andre parten forstår budskapet og følger med på hva som blir sagt, samt viktigheten av å sikre at det skjer en forhandling om mening. Det vil være en gjennomgang av to ulike hovedteorier; kommunikasjon som presentasjon og kommunikasjon som forhandling om mening. Dette temaet vil også bli benyttet som en introduksjon til videre temaer.

Planleggingsverktøy

Hva bør man som formidler ha tenkt igjennom før man møter tilhørerne for å presentere sitt budskap? Dette retter vi fokus mot under planleggingsverktøy. En god planleggingsfase vil være spesielt viktig for de som skal holde presentasjoner for flere, men også de som skal i samtaler en til en kan ta nytte av en god planleggingsfase. Vi tar utgangspunkt i didaktisk relasjonsmodell, som er en kjent modell for pedagoger. Gjennom presentasjon og gjennomgang av modellen viser vi til de viktigste elementene i en planleggingsfase av en presentasjon, og understreker hvordan de ulike elementene henger nøye sammen med hverandre.

Formidlingsstrategier

Det vil bli gitt en grundig innføring i hvordan man som formidler kan ta i bruk ulike formidlingsstrategier for å nå sitt publikum. Mennesker sitter inne med ulike erfaringsgrunnlag, og hvordan en når personer med sitt budskap vil derfor kunne variere. Dette retter vi fokus mot ved å gå igjennom ulike strategier som vil være hensiktsmessige å benytte seg av, for å nå frem med budskapet sitt på best mulig måte til ulike grupper.

Presentasjonsmidler

I en presentasjon/samtale finnes det mange faktorer som spiller inn på hvor god presentasjonen/samtalen er, og hvordan man benytter seg av de verbale og non-verbale presentasjonsmidlene er gode eksempler på slike faktorer. Bruk av audiovisuelle midler går også under presentasjonsmidler, og er noe vi vil komme inn på under denne bolken. Gjennom kurset vil det være en gjennomgang av hvordan verbale og non-verbale presentasjonsmidler kan fremme eller hemme budskapet en ønsker å formidle, og deltakerne vil bli gitt oppgaver som er med på å belyse hvordan en kan ta i bruk ulike presentasjonsmidler på en god måte, både i samtaler en til en, samt i presentasjoner for større grupper.

Metoder

Når vi henviser til metoder i dette kurset i presentasjonsteknikk, handler det om i hvor stor grad man får deltakere/samtalepartnere til å delta i presentasjonen/samtalen. Ulike metoder fører til ulik grad av involvering, og ved en nøye gjennomgang av ulike metoder vil deltakerne bli mer bevisst hvilke metoder det er hensiktsmessig å benytte seg av i ulike situasjoner for å sikre god deltakelse. Deltakelse er blant annet viktig for å kunne se om deltakerne har forstått og tatt til seg budskapet en formidler.