Hvordan jobbe med fagfornyelsen i utviklingstida?

Fagfornyelsen

I disse tider er skoler over hele landet i gang med å jobbe med fagfornyelsen. Sentrale temaer og spørsmål som mange skoleledere og lærere er opptatt av er blant annet; Hvordan jobbe med å bygge et godt, kreativt profesjonsfellesskap? Hvordan kan lærerne få eierskap til overordnet del og de andre elementene i fagfornyelsen? Hvordan lykkes med lokalt læreplanarbeid?

Utviklingstida

Arenaen hvor mange av disse spørsmålene tas opp og hvor svarene skapes er gjerne i utviklingstiden. En vanlig ramme for utviklingstid er omtrent 2 timer (typisk fra kl 14:00-16:00). Mange kan oppleve denne rammen som krevende, både fordi det er mye som skal diskuteres på kort tid, men også fordi dette skjer på slutten av en lang dag med undervisning og lærerne har både undervisning å planlegge og kanskje noen foreldresamtaler som må gjøres før neste dag. Samtidig er det viktig at utviklingstiden oppleves som meningsfull og energigivende for lærerne nettopp fordi det er viktige spørsmål og tematikker som diskuteres, og man er avhengig av stemmen og erfaringen til de involverte for å lykkes med å finne gode svar.

Verktøy og metoder

Det finnes mange gode verktøy og metoder som anerkjenner deltakernes perspektiver og gir dem energi, samtidig som man lærer noe om tematikken man ønsker å undersøke. Et eksempel på en slik metode er Anerkjennende Intervju. Dette er en metode hvor deltakerne blir posisjonert som kompetente og erfarne aktører på det området som undersøkes, og ved å intervjue hverandre med en intervjuguide som er strukturert med anerkjennende spørsmål – skapes både resultater og relasjonene styrkes. En rådgiver som anvendte metoden for å undersøke lærernes gode erfaringer med å være en del av et profesjonsfelleskap kom med følgende kommentar; “at lærerne satt sent en ettermiddag kl 15:50 og lo, sier sitt.” Videre erfarte rådgiveren at metoden skapte stolthet over egen praksis, mestringsfølelse og lyst til å jobbe med profesjonsfellesskapet og praksisen videre. Nedenfor er en beskrivelse av hvordan hun brukte metoden i utviklingstida: 

I følge Overordnet del, kapittel 1.4 skal skolen; la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Be lærerne gå sammen to og to, ta utgangspunkt i den teksten når de intervjuer hverandre. Spørsmål til en intervjuguide kan være: 1) Fortell om eksempler på at dette har skjedd på din skole? Hva var det som gjorde det så bra? Hva bidro du med? 4) Hva er det viktigste lærerne på skolen kan lære av dette? Hvert par møter et annet par og deler det de har hørt av hverandre. Gruppen på fire snakker om hvordan dette kan se ut på skolen i fremtiden, basert på de gode erfaringene.

Anerkjennende intervju er som nevnt en av mange metoder og verktøy som kan bidra til gode prosesser i skolen. Les mer om verktøy og metoder som kan brukes for å lede prosesser, deriblant å jobbe med fagfornyelsen i utviklingstida her (prosessverktøy.no).

Les også: Hva er Appreciative Inquiry (AI)

 

Ønsker du å lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen? Da anbefaler vi deltakelse på Prosesslederstudiet.

Les mer om vår opplæring i prosessledelse – Prosesslederstudiet