10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse: Hvordan velge faktor å jobbe med? 

Hvordan velge faktor å jobbe med? 

Se for deg at du har gjennomført 10-faktor medarbeiderundersøkelsen og resultatene er presentert. Hva gjør vi nå? og hvordan velger vi faktor å jobbe med?

For å velge ut hvilke områder dere mener er viktigst å lære mer om og bruke tid på å forbedre, så er det selvsagt mange faktorer å ta hensyn til: pågående prosesser i virksomheten, vedtatte handlingsplaner, lederplattform osv. Vær tydelig til alle involverte på hvilke rammer som ligger fast, slik at du unngår en «skinnprosess».

Vi i Lent bruker vanligvis å beskrive tre ulike inngangsporter som kan brukes for å velge faktor å jobbe med. 

  1. Målorientert: Hvilke resultater ønsker vi å oppnå? Hvilke faktorer bør vi styrke for å understøtte utviklingen?
  2. Faktor-orientert: Hvilke faktorer ønsker vi å jobbe med? Hvordan kan det hjelpe oss til å nå våre mål?
  3. Retrospektivt: Undersøk hvilke faktorer som i størst grad har hjulpet oss til å skape gode resultater i tidligere. Hvordan kan vi styrke disse i framtiden?

Det som kan være viktig å huske på er at når du jobber med én faktor, jobber du samtidig med alle. Som leder, tar du et valg på hva du vil legge vekt på gjennom spørsmålene du stiller.

 

Her er noen flere eksempler på metoder som kan brukes for å velge ut faktorer å jobbe videre med:

 

Metoden:“Avstemming” 

En mulighet er å bruke avstemning som metode: Hver medarbeider får to stemmer hver og kan plassere dem på to faktorer: én faktor som man skårer høyt på og som den enkelte ønsker å forstå mer av hvordan kan brukes, og én faktor som man ønsker å forbedre (ikke nødvendigvis den med lavest skår). Faktorene som får flest stemmer, «vinner». 

Metoden:“Levende kart”

Før gruppa velger hvilke faktorer de vil gå videre med, kan det være klokt å forstå mer av hva de ulike faktorene innebærer for den enkelte medarbeider. Denne metoden går ut på at alle deltakerne skal begrunne for minst én annen person hvorfor hun/han mener den faktoren hun/han har valgt, er viktig, før man skal velge en faktor som et fellesskap. Legg alle faktorene på gulvet slik at de utgjør et slags «kart» eller en oversikt. Be deltakerne stille seg på den faktoren de ønsker å forbedre. Gå på besøk til hverandre, snakk sammen i par og lær hvorfor den andre står der, ved å stille spørsmålene nedenfor.

Metoden: “Målskive”

Dette er en demokratisk måte å velge et område.. Her får alle deltakerne være med på å flytte den faktoren de mener er viktigst å jobbe med, nærmere midten. Den faktoren som kommer nærmest midten «vinner».

  1. Lag en målskive med ca. 5–10 ringer på et stort ark, f.eks. flippover. Er dere 5 deltakere, holder det med 5 ringer. Er det 15 personer, trengs opp til 10 ringer. Plasser alle lappene utenfor den ytterste sirkelen. Sett en overskrift på målskiven i form av et spørsmål.
  2. Si til deltakerne at de kan velge én faktor som de kan flytte én gang, én plass innover mot midten.
  3. Den faktoren som kommer nærmest midten når alle har flyttet en faktor, «vinner». Dersom to faktorer kommer likt, kan man ta en omkamp om bare de to faktorene. Eventuelt kan representanter for hver av vinnerne holde et kort innlegg for å argumentere for sin faktor. Deretter kan man ta en avstemning i gruppa.

“Styrkebasert tilnærming”

En annen måte å gjøre det på er å velge å enten fokusere på de høye skårene og undersøke det vi lykkes med (konkrete eksempler) og lære av det! Hvilke nye ideer setter dette oss på sporet av? Eller velge å fokusere på lav skår og undersøke den frustrerte drømmen bak problemet (den lave skåren). Lete etter eksempler på positive avvik og lære av disse!

 


 

Lent tilbyr kurs/trening i Prosessledelse hvor du kan lære mer grundig om hvordan du kan lykkes med bedre med oppfølging av 10-faktor undersøkelsen og samtidig skape mer engasjement og aktiv deltakelse i organisasjonen. Du vil få teoretisk foredrag kombinert med praktiske metoder. Vi samarbeider med KS og tilbyr derfor kurs som er godkjent for OU-støtte. I tillegg har Lent skrevet boka «Oppfølging av 10-faktor«, som gir deg håndfaste og inngående beskrivelse av metoder og verktøy for å følge opp 10-faktor undersøkelsen.

Her kan du leser mer om våre programmer