Spørsmål og svar

Prosessledelse spørsmål og svar

 • Hvorfor bruke prosessledelse?

  Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.
  Les mer →
 • Hvordan definere prosess?

  Både enkeltpersoner, team og organisasjoner lever i prosesser kontinuerlig. Noen av disse prosessene kan det være hensiktsmessig å lede gjennom fasilitering eller prosessledelse. Prosess blir forstått på veldig mange forskjellige måter.
  Les mer →
 • Hva er forskjellen på fasilitering og prosessledelse?

  Fasilitering og prosessledelse handler om hvordan planlegge og lede prosessforløp der vi er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultatene. På engelsk brukes som regel begrepet facilitation. På norsk brukes både fasilitering, prosessveiledning ogprosessledelse.
  Les mer →
 • Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

  Skal man få i gang utviklingsarbeid eller oppgaveløsning i organisasjoner, er det ikke bare å ta i bruk nye metoder for samarbeid og læring. Det må samtidig skapes endringer i måten virksomheten ledes på og måten man samarbeider på i daglig arbeid.
  Les mer →
 • Hvordan lage fokus for en prosess eller et møte jeg skal lede?

  Å lage fokus for en prosess eller et møte man skal lede kan være utfordrende. Ofte beskriver heller medarbeidere det de ikke ønsker seg i stedet for det de faktisk ønsker seg. Nedenfor har vi plukket ut tre ulike fokusmetoder som vi mener kan være til hjelp i forkant av møter eller prosesser: Snu fokus […]
  Les mer →
 • Hvilke gode tips finnes for å starte en kreativ prosess?

  Å jobbe kreatitvt er viktig for en organisasjoner, og kan bidra til innovasjon. Nedenfor kommer noen gode tips for hvordan man kan starte en kreativ prosess.     Idémyldring En kreativ prosess startes gjerne med en idemyldring også kalt brainstorming. Idemyldring er nødvendig når deltakerne skal se på forskjellige muligheter eller løsninger. Oftest er det […]
  Les mer →
 • Hvordan skape en positiv og anerkjennende kultur i din organisasjon eller team?

  For å skape et positiv og anerkjennende kultur i organisasjoner og team er det viktig med deltagelse og anerkjennelse. Et positivt miljø kan oppnås gjennom en rekke metoder, deriblant Tre gode ting, Styrkespotting og Anerkjennelesesrunder. Metoden Tre gode ting brukes for å bli kjent og skape positive følelser. Styrkespotting brukes for å åpne seg opp […]
  Les mer →
 • Hvordan videreutvikle gode ideer?

  Å videreutvikle gode ideer kan være utfordrende, samtidig som det er viktig. Nedenfor presenteres ulike metoder for hvordan man kan spille videre på gode ideer. Gjennom metoden idémal blir videreutviklingen av en idé eller konsept mer konkrete og målrettet. Malen er særlig nyttig dersom man leder mange mennesker og har delt dem inn i flere […]
  Les mer →
 • Hvordan lage gode handlingsplaner?

  En god handlingsplan hjelper til med å flytte ideer nærmere realisering. Gode handlingsplaner visualiserer veien fremover mot målet og de kan hjelpe til med å skape framdrift når man opplever at det er lite tid igjen i slutten av et prosessarbeid. Nedenfor beskrives noen verktøy som kan benyttes til å lage gode handlingsplaner. Et enkelt […]
  Les mer →
 • Hvordan skape takknemlighetskultur i organisasjonen?

  I alle organisasjoner er det viktig å skape en positiv atmosfære og hver dag står vi ovenfor små avslutninger som kan brukes til å uttrykke takknemlighet. Takknemlighet er en følelse som oppleves godt og som bidrar til å bygge opp både den som takker og den som takkes. Etter at et møte er slutt er […]
  Les mer →
 • Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

  Prosjektledelse vs prosessledelse? En viktig del av jobben til svært mange ledere handler om å lede ulike prosjekter. Som prosjektleder har du også ansvar for å lede prosessen – kanskje uten å være klar over det. Så hva skiller disse rollene fra hverandre? Mange prosjektledere har gode verktøy for å lede, styre og kontrollere prosjekter, […]
  Les mer →
 • Hvem er en prosessleder?

  Interessen for prosessledelse som verktøy for å skape engasjement og aktiv deltakelse i organisasjoner, øker mer og mer. Prosessledelse handler om å skape rom for dialog, der deltakerne får bruke sine ressurser til å løse utfordringer de står i. Rollen som prosessleder handler om å legge til rette for at deltakerne gjør dette på best […]
  Les mer →
 • Kan Korona-pandemien ha utløst bedre samarbeid på tvers?

  Trenger vi en krise for å utløse den relasjonelle kapasiteten for å arbeide produktivt på tvers av byråkratiske strukturer? Også det kommunale systemet har vært hardt rammet av Covid-19 i Norge. Det har ført til at planer har blitt knust og business-as-usual ikke lenger var mulig. Corona-situasjonen tydeliggjør både mulighetene og truslene med måten vi […]
  Les mer →
 • Hva menes med kraftfulle spørsmål ?

  Kraftfulle spørsmål som trigger kreativitet og nytenkning Når noen stiller deg et spørsmål, forventes det et svar. Du begynner å tenke over hva du skal svare. Noen ganger har du svaret i løpet av sekunder, andre ganger grubler du i flere timer. Det sies at: «kunnskap er makt» – det gjelder for spørsmål også. Spørsmål […]
  Les mer →
 • Hva er prosessledelse?

  Prosessledelse er ferdigheter i å skape rom for deltakelse og dialog der de involverte får brukt sine ressurser til å skape felles resultater. God prosessledelse vil med de bidra til at deltakerne bruker sine personlige styrker og kjenner på eierskap, kreativitet og engasjement underveis og vilje til å følge opp beslutninger i etterkant. Styrkebasert prosessledelse […]
  Les mer →
 • Hva er styrkebasert prosessledelse

  Styrkebasert prosessledelse Styrkebasert prosessledelse er en tilnærming til ledelse og organisasjonsutvikling som fokuserer på å identifisere og utnytte styrkene til individuelle medarbeidere og team for å forbedre ytelsen og oppnå bedre resultater. I stedet for å fokusere på å rette opp feil og mangler hos ansatte, legger styrkebasert prosessledelse vekt på å bygge videre på […]
  Les mer →
 • Er møteleder og fasilitator det samme?

  Vi tenker Nei. Selv om rollene som møteleder og fasilitator kan overlappe, har de noen forskjeller. En møteleder har ofte ansvar for å styre selve møtet, sørge for at agendaen følges, holde tiden, og sikre at alle får mulighet til å delta og bidra. De fokuserer på strukturen og gjennomføringen av møtet. En fasilitator derimot […]
  Les mer →

Strategisk ledelse

 • Hvordan gå fra fra maskintenkning til systemtenkning?

  I sin innflytelsesrike bok "Leadership and the New Science" spør Margaret Wheatley (1999) om det er mulig å lede organisasjoner på måter som er mindre krevende og skaper mindre stress enn dagens praksis. Hun reiser spørsmål ved om problemene som mange organisasjoner sliter med, er resultat av at tenkningen – som ligger til grunn for vår forståelse av hvordan organisasjoner fungerer – er feil.
  Les mer →
 • Hvordan håndtere endring?

  Det finnes få eksempler på planlagte reformer som har endret organisasjonen i tråd med planen. Det er sannsynligvis ikke bare et resultat av dårlige planer, men at alle planer bygger på analyser av fortiden. De tar i liten grad høyde for hva som kommer til å skje i framtiden.
  Les mer →
 • Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

  Skal man få i gang utviklingsarbeid eller oppgaveløsning i organisasjoner, er det ikke bare å ta i bruk nye metoder for samarbeid og læring. Det må samtidig skapes endringer i måten virksomheten ledes på og måten man samarbeider på i daglig arbeid.
  Les mer →
 • Hvordan forstå brukere og kunder?

  Brukere og kunder har et eget perspektiv og syn på tjenester og produkter, som skiller seg fra det synet som tilbyderen har. For å forstå brukere eller kunder bedre kan man bruke metoden brukerintervju. Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign og brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller […]
  Les mer →
 • Hvordan sikre initiativ og ivaretakelse av organisasjonens retning?

  Hvordan sikre initiativ og ivaretakelse av organisasjonens retning i moderne organisasjoner? (med Fredric Laloux og teal organizations som perspektiv.) Det er i spranget mellom fortidens foreldede forretningsmodeller og de krav nåtiden setter til vår organisasjoner, at nye spørsmål og strukturer dukker opp. Vi opplever at et av de viktigste spørsmål i dagens organisasjoner er: Hvilke […]
  Les mer →

Konflikthåndtering

 • Hvordan benytte positiv psykologi i konflikthåndtering?

  Når man er på et møte, eller folk skal samarbeide om å løse en oppgave i et team, oppstår det gjerne et mønster i måten folk samhandler på som kan oppleves som energigivende og utviklende - eller tappende. De fleste av oss har sikkert vært på møter der vi har opplevd å få økt initiativ til utvikling og læring. Men noen ganger kan en leder oppfatte at nesten alle forslag om å skape en forandring blir møtt med kritikk. Det er ofte noen i en organisasjon, eller på et kurs eller et møte, som responderer med opposisjon mot ”alt som er nytt”.
  Les mer →
 • Hvordan forebygge gryende konflikter på arbeidsplassen?

  Lent tar i bruk det som omtales som positive tilnærmingsmåter til ledelse av endringsprosesser. Det er ingen snarveier til store suksesser. En av de viktige utfordringene er hvordan man skal møte negativitet, gryende konflikter og overdrevent fokus på problemer.
  Les mer →

Presentasjonsteknikk spørsmål og svar

Teoretisk grunnlag

Systemteori

Sosialkonstruksjonisme

Positiv psykologi

Aksjonsforskning

Appreciative Inquiry

Motivational Interview (MI)

Veiledning

Skole og utdanning

 • Hvordan jobbe med frafall i skolen?

  Frafall i skolen er en kjent utfordring som kan møtes på mange ulike måter. I arbeidet med frafall kan til fordel en styrkebasert tilnærming anvendes for å blant annet skape trivsel samt å få frem styrker og ressurser hos seg selv og andre. Hvordan få alle elever til å trives? Hvordan kan man så skape […]
  Les mer →
 • Hvordan og hvorfor spre et styrkebasert tenkesett i skolen?

  Økt gjennomføringsgrad i utdanning Å spre et styrkebasert tenkesett er hensiktsmessig da man antar at dette kan bidra til blant annet en økt gjennomføringsgrad i utdanning. Det er først og fremst viktig å gi dette styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry (AI) legitimitet og troverdighet. Man må vise til at dette faktisk virker. Her er det […]
  Les mer →
 • Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?

  Begrepet “drop-out” -elever blir brukt i mange sammenhenger. Begrepet «drop-out» kan forstås som en sosial konstruksjon og utstrakt bruk av begrepet kan bidra til stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Elevene omtalt som drop-out, har ofte like mange ressurser som «drop-in» elever, men kanskje på andre felt. Vi vil slå et slag for å være på jakt […]
  Les mer →
 • Hvordan jobbe med fagfornyelsen i utviklingstida?

  Fagfornyelsen I disse tider er skoler over hele landet i gang med å jobbe med fagfornyelsen. Sentrale temaer og spørsmål som mange skoleledere og lærere er opptatt av er blant annet; Hvordan jobbe med å bygge et godt, kreativt profesjonsfellesskap? Hvordan kan lærerne få eierskap til overordnet del og de andre elementene i fagfornyelsen? Hvordan […]
  Les mer →
 • Hva er svak pedagogikk?

  Siden kursing og undervisning ikke er en ren teknisk disiplin med tydelige årsak-virkningsforhold, innebærer selve kurssituasjonen en risiko. Dette er noe vi i Lent omfavner!
  Les mer →

10 faktor - oppfølging

Q&A Prosesslederstudiet

 • Hva kan jeg forvente å sitte igjen med etter kurset? 

  Forventinger etter Prosesslederstudiet. Du vil få verktøy som gjør at du planlegger prosessarbeid, prosjekter, møter, workshops eller kurs på en bedre måte. Du stiller bedre forberedt med større fokus på hva deltakerne i prosessen har forutsetninger for og mulighet til å bidra med.  Du kan forvente nye innsikter fra positiv psykologi, sosialkonstruksjonisme og aksjonsforskning. Å […]
  Les mer →
 • På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring? 

  På hvilken måte kan fasiliterings-kompetanse bidra til endring?  Kompetanse i å lede og fasilitere kan bidra til at flere opplever å bli hørt. En god fasilitator skaper trygghet i rommet og en opplevelse av at det er trygt å bidra og trygt å uttrykke meninger, ønsker og behov.  At flere på denne måte tar en […]
  Les mer →
 • Hvorfor vektlegger vi å delta flere enn en fra samme organisasjon? 

  Hvorfor delta med flere enn en fra samme organisasjon på Prosesslederstudiet?  På prosesslederstudiet vil man tilegne seg nye metoder, verktøy og arbeidsformer. Noen av disse inviterer til å løse oppgaver på andre måter enn det man har vært vant til. Det å utfordre kultur, vaner og mønstre kan være krevende. Vi er mange som har […]
  Les mer →
 • I hvilke situasjoner trenger du prosesslederkompetanse?

  Når du skal planlegge og lede prosesser, der du er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater. Når svaret eller løsningen ikke er opplagt, det er komplekse sammenhenger og vi ikke ser tydelige årsak-virkning forhold. Når vi trenger kreativiteten til den enkelte og gruppen som helhet. Når vi trenger perspektivrikdom og innsikt for å vurdere en […]
  Les mer →