Chat with us, powered by LiveChat

Spørsmål og svar

Prosessledelse

 • Hvorfor bruke prosessledelse?

  Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.
  Les mer →
 • Hva er forskjellen på fasilitering og prosessledelse?

  Fasilitering og prosessledelse handler om hvordan planlegge og lede prosessforløp der vi er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultatene. På engelsk brukes som regel begrepet facilitation. På norsk brukes både fasilitering, prosessveiledning ogprosessledelse.
  Les mer →
 • Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

  Skal man få i gang utviklingsarbeid eller oppgaveløsning i organisasjoner, er det ikke bare å ta i bruk nye metoder for samarbeid og læring. Det må samtidig skapes endringer i måten virksomheten ledes på og måten man samarbeider på i daglig arbeid.
  Les mer →
 • Hvordan lage fokus for en prosess eller et møte jeg skal lede?

  Å lage fokus for en prosess eller et møte man skal lede kan være utfordrende. Ofte beskriver heller medarbeidere det de ikke ønsker seg i stedet for det de faktisk ønsker seg. Ulike fokusmetoder Snu fokus Den enkleste måten å forsøke snu fokuset på fra hva man ikke ønsker seg, og over til hva man […]
  Les mer →
 • Hvordan lære av beste erfaringer?

  Å lære av beste erfaringer eller gode “best practice” er nyttig for organisasjoner. Det er spesielt to metoder man kan anvende for lære av hverandre og tidligere erfaringer innad i et team eller organisasjon Den første metoden, anerkjennende intervju, er særlig utviklet for å få kunnskap om de beste erfaringene som finnes i en gruppe. […]
  Les mer →
 • Hvilke gode tips finnes for å starte en kreativ prosess?

  Å jobbe kreatitvt er viktig for en organisasjoner, og kan bidra til innovasjon. Nedenfor kommer noen gode tips for hvordan man kan starte en kreativ prosess.     Idémyldring En kreativ prosess startes gjerne med en idemyldring også kalt brainstorming. Idemyldring er nødvendig når deltakerne skal se på forskjellige muligheter eller løsninger. Oftest er det […]
  Les mer →
 • Hvordan skape en positiv og anerkjennende kultur i en organisasjon eller team?

  For å skape et positiv og anerkjennende kultur i organisasjoner og team er det viktig med deltagelse og anerkjennelse. Et positivt miljø kan oppnås gjennom en rekke metoder, deriblant Tre gode ting, Styrkespotting og Anerkjennelesesrunder. Metoden Tre gode ting brukes for å bli kjent og skape positive følelser. Styrkespotting brukes for å åpne seg opp […]
  Les mer →
 • Hvordan videreutvikle gode ideer?

  Å videreutvikle gode ideer kan være utfordrende, samtidig som det er viktig. Nedenfor presenteres ulike metoder for hvordan man kan spille videre på gode ideer. Gjennom metoden idémal blir videreutviklingen av en idé eller konsept mer konkrete og målrettet. Malen er særlig nyttig dersom man leder mange mennesker og har delt dem inn i flere […]
  Les mer →
 • Hvordan lage gode handlingsplaner?

  En god handlingsplan hjelper til med å flytte ideer nærmere realisering. Gode handlingsplaner visualiserer veien fremover mot målet og de kan hjelpe til med å skape framdrift når man opplever at det er lite tid igjen i slutten av et prosessarbeid. Nedenfor beskrives to verktøy som kan benyttes til å lage gode handlingsplaner. Et enkelt […]
  Les mer →
 • Hvordan skape takknemlighetskultur i organisasjonen?

  I alle organisasjoner er det viktig å skape en positiv atmosfære og hver dag står vi ovenfor små avslutninger som kan brukes til å uttrykke takknemlighet. Takknemlighet er en følelse som oppleves godt og som bidrar til å bygge opp både den som takker og den som takkes. Etter et møte er slutt er det […]
  Les mer →

Strategisk ledelse

 • Hvordan gå fra fra maskintenkning til systemtenkning?

  I sin innflytelsesrike bok "Leadership and the New Science" spør Margaret Wheatley (1999) om det er mulig å lede organisasjoner på måter som er mindre krevende og skaper mindre stress enn dagens praksis. Hun reiser spørsmål ved om problemene som mange organisasjoner sliter med, er resultat av at tenkningen – som ligger til grunn for vår forståelse av hvordan organisasjoner fungerer – er feil.
  Les mer →
 • Hvordan håndtere endring?

  Det finnes få eksempler på planlagte reformer som har endret organisasjonen i tråd med planen. Det er sannsynligvis ikke bare et resultat av dårlige planer, men at alle planer bygger på analyser av fortiden. De tar i liten grad høyde for hva som kommer til å skje i framtiden.
  Les mer →
 • Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

  Skal man få i gang utviklingsarbeid eller oppgaveløsning i organisasjoner, er det ikke bare å ta i bruk nye metoder for samarbeid og læring. Det må samtidig skapes endringer i måten virksomheten ledes på og måten man samarbeider på i daglig arbeid.
  Les mer →
 • Hvordan forstå brukere og kunder?

  Brukere og kunder har et eget perspektiv og syn på tjenester og produkter, som skiller seg fra det synet som tilbyderen har. For å forstå brukere eller kunder bedre kan man bruke metoden brukerintervju. Brukerintervju er en kvalitativ metode innen tjenestedesign og brukes for å skaffe innsikt i brukerens opplevelser av en bestemt tjeneste eller […]
  Les mer →

Konflikthåndtering

 • Hvordan benytte positiv psykologi i konflikthåndtering?

  Når man er på et møte, eller folk skal samarbeide om å løse en oppgave i et team, oppstår det gjerne et mønster i måten folk samhandler på som kan oppleves som energigivende og utviklende - eller tappende. De fleste av oss har sikkert vært på møter der vi har opplevd å få økt initiativ til utvikling og læring. Men noen ganger kan en leder oppfatte at nesten alle forslag om å skape en forandring blir møtt med kritikk. Det er ofte noen i en organisasjon, eller på et kurs eller et møte, som responderer med opposisjon mot ”alt som er nytt”.
  Les mer →
 • Hvordan forebygge gryende konflikter på arbeidsplassen?

  Lent tar i bruk det som omtales som positive tilnærmingsmåter til ledelse av endringsprosesser. Det er ingen snarveier til store suksesser. En av de viktige utfordringene er hvordan man skal møte negativitet, gryende konflikter og overdrevent fokus på problemer.
  Les mer →

Presentasjonsteknikk

Teoretisk grunnlag

Systemteori

Sosialkonstruksjonisme

Positiv psykologi

Aksjonsforskning

Appreciative Inquiry

Motivational Interview (MI)

Veiledning

Skole og utdanning

 • Hvordan jobbe med frafall i skolen?

  Frafall i skolen er en kjent utfordring som kan møtes på mange ulike måter. I arbeidet med frafall kan til fordel en styrkebasert tilnærming anvendes for å blant annet skape trivsel samt å få frem styrker og ressurser hos seg selv og andre. Hvordan få alle elever til å trives? Hvordan kan man så skape […]
  Les mer →
 • Hvordan spre et styrkebasert tenkesett?

  Å spre et styrkebasert tenkesett er hensiktsmessig da man antar at dette kan bidra til blant annet en økt gjennomføringsgrad i utdanning. Det er først og fremst viktig å gi dette styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry (AI) legitimitet og troverdighet. Man må vise til at dette faktisk virker. Her er det lurt å vise til […]
  Les mer →
 • Hvordan få fram styrker og ressurser hos «drop-out» elever?

  Begrepet “drop-out” -elever blir brukt i mange sammenhenger. Begrepet «drop-out» kan forstås som en sosial konstruksjon og utstrakt bruk av begrepet kan bidra til stigmatisering og selvoppfyllende profetier. Elevene omtalt som drop-out, har ofte like mange ressurser som «drop-in» elever, men kanskje på andre felt. Vi vil slå et slag for å være på jakt […]
  Les mer →