Organisasjonsutvikling

Vi har utviklet metoder som involverer organisasjonens ledere og medarbeidere i utviklingen av fremtidens arbeidsplass, og forberede ledere til å møte utfordringer fremtidens arbeidsplass vil bringe med seg.

Utvikle organisasjonen med mer prosesslederkompetanse

Økt kompleksitet i dagens organisasjoner gjør det stadig viktigere å øke kompetansen på prosessledelse internt i organisasjonen. Lent, med sin 20-årige erfaring, tilbyr prosessledertrening og bygger styrkebasert prosesslederkompetanse i organisasjoner. På våre programmer er det lagt opp til at du kan koble læringen til din  virksomhets behov og fokusområder, noe som øker den organisatoriske nytteverdien og kvaliteten blant deltakerne.

Økt prosesslederkompetanse kan bidra til organisasjonsutvikling på flere måter. Det hjelper med å identifisere forbedringsområder, effektivt implementere endringer, stimulere kontinuerlig forbedring, styrke teamarbeid og samarbeid, samt øke kundetilfredshet og kvalitet. Ved å styrke prosesslederkompetansen til lederne, kan organisasjonen dra nytte av bedre prosesser, økt effektivitet og intern tilfredshet. Dette skaper en kultur for kontinuerlig forbedring og legger grunnlaget for organisasjonens vekst og suksess.

Metodikken og tankesettet som læres gjennom Prosesslederstudiet (1 og 2), legger til rette for økt samhandling og dialog. Dette kan bidra til å bryte med eksisterende kultur på en positiv måte og tilpasse seg en stadig skiftende verden. Ved å gi mange ansatte lik kompetanse i prosessledelse, kan de sammen skape ønskede endringer knyttet til prosessene og resultatene organisasjonen ønsker å oppnå. Dette krever bevissthet om medvirkning, dialog, åpenhet for det uforutsette og felles ansvar for helheten. Det er viktig å merke seg at dette ikke erstatter det som tidligere er gjort, men snarere utfyller det. Det handler om både faglig og relasjonell tilnærming, hvor begge aspektene er like viktige.

Å inkludere økt prosesslederkompetanse som en del av organisasjonsutviklingen kan være svært verdifullt. I dagens organisasjoner, både store og små, ser vi en økende grad av kompleksitet. Stadig flere virksomheter anerkjenner behovet for å øke kompetansen på prosessledelse i egen organisasjon.

Lent har 20 års lang erfaring med å trene prosessledere og bygge styrkebasert prosesslederkompetanse i organisasjoner. Samtalene vi er i, metodene og temaene vi undersøker gjennom prosesslederprogrammet, kan spisses mot faglige og organisatoriske problemstillinger som virksomheten selv er opptatt av å fokusere på eller forsterke. Slik kan vi og dere legge en tydelig strategisk ramme knyttet til deres deltakelse på programmet, som øker den organisatoriske nytteverdien og som kan gi økt opplevelse av relevans og kvalitet blant deltakerne.

 

Hva styrkebasert prosesslederkompetanse kan bidra med i organisasjonsutvikling:

Identifisering av forbedringsområder: Økt prosesslederkompetanse gir lederne evnen til å identifisere styrker og forbedringspotensialer i organisasjonen. Dette gir en plattform for å målrette forbedringsinnsatsen og ta i bruk/sette i spill organisasjonens styrker.

Effektiv implementering av endringer: Organisasjonsutvikling innebærer ofte endringer i eksisterende prosesser eller implementering av nye prosesser. Med økt prosesslederkompetanse kan lederne bedre forstå og håndtere endringsprosessen. De kan identifisere hvilke deler av organisasjonen som kan bli påvirket av endringene, og utvikle en strategi for å håndtere motstand og sikre en jevn overgang.

Stimulering av kontinuerlig forbedring: Prosesslederkompetanse gir ledere verktøyene og ferdighetene til å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring i organisasjonen. Ledere med prosesslederkompetanse kan få ansatte til å delta mer aktivt, bli mer motivert og komme med forslag til forbedringer. De kan også etablere rutiner og strukturer for å samle inn tilbakemeldinger og data som kan brukes til å drive kontinuerlig forbedring.

Styrking av teamarbeid og samarbeid: Prosessledelse innebærer ofte samarbeid på tvers av avdelinger og funksjoner i organisasjonen. Ved å utvikle prosesslederkompetanse hos lederne og andre interne utviklingsaktører, kan de bedre lede og fasilitere teamarbeid. De kan bringe sammen ulike interessenter og sikre at alle jobber mot felles mål. Dette bidrar til å styrke samarbeidet og koordinasjonen på tvers av organisasjonen.

Økt kundetilfredshet og kvalitet: Prosessledelse fokuserer på å forbedre prosessene for å oppnå bedre resultater og kundetilfredshet. Ved å utvikle prosesslederkompetanse, kan lederne bedre forstå kundens behov og implementere tiltak for å imøtekomme dem. Dette kan føre til høyere kundetilfredshet, økt lojalitet og bedre kvalitet på produkter eller tjenester.

Gjennom å styrke prosesslederkompetansen til lederne som en del av organisasjonsutviklingen, kan organisasjonen dra nytte av bedre prosesser, økt effektivitet og mer tilfredshet internt. Det skaper også en kultur for kontinuerlig forbedring og et sterkt fundament for organisasjonens vekst og suksess.

Les også: Hvorfor bruke prosessledelse

 

Metode og tankesett

Metodikken og tankesettet vi lærer bort i våre prosesslederprogram hjelper ansatte med å stille spørsmål og invitere til dialog på måter som legger til rette for økt samhandling. Vår erfaring er at denne måten å jobbe på, bryter med kulturen på en positiv måte i mange organisasjoner. For å kunne henge med eller være i forkant i en verden som kontinuerlig er i endring, må vi tørre å bryte mønstre og endre på måter vi tidligere har ledet eller jobbet på. 

Ved at mange ansatte får lik kompetanse i prosessledelse, kan de sammen være med på å skape en ønsket (kultur)endring knyttet til prosessene som skal bidra til å nå de resultatene dere ønsker. Dette vil også bidra til en intern kulturendring som gjør det lettere å praktisere i etterkant av forløpet/prosessene. Dette handler om å være bevisst betydningen av god medvirkning og involvering fra berørte parter, bevisst om en dialogisk og relasjonell tilnærming (vi utforsker sammen hva som er klokt) fremfor en transaksjonell tilnærming til oppdragsbeskrivelse (jeg forteller deg hva jeg mener er riktig). Det handler også om en åpen og lærende tilnærming hvor man omfavner det uforutsette man erfarer på veien, fremfor å tenke at det ikke burde være slik. Og det handler om en åpenhet for å reorientere og redefinere roller og bidrag i samarbeid med hverandre. Dette for å skape et felles ansvar for helheten, fremfor å kun være opptatt av å avgrense sitt eget ansvarsområde. Alt dette må selvsagt forstås i tillegg til, og ikke i stedet for, det man har gjort tidligere. Det er ikke snakk om et enten eller (faglig eller relasjonell) men et både og (faglig og relasjonell).

 

Her er aktuelle programmer for deg og din organisasjon

Prosesslederstudiet  

Prosesslederstudiet 2 – fordypning

Oppfølging av 10-FAKTOR / medarbeiderundersøkelse

 

 

 

 

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale