Hva er forskjellen på fasilitering og prosessledelse?

Hva er forskjellen på fasilitering og prosessledelse?

Fasilitering og prosessledelse handler om hvordan planlegge og lede prosessforløp der vi er avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultatene. På engelsk brukes som regel begrepet facilitation. På norsk brukes både fasilitering, prosessveiledning og prosessledelse. La oss se på tre tilnærminger til fasilitering:

Tilnærming 1: Fasilitering som å skape og opprettholde rom for dialog

Harrison Owen som er opphavspersonen til Open Space Technology, en anerkjent storgruppemetodikk, sier at fasilitering handler om å skape og opprettholde et samhandlings- og dialogrom over en viss tid. Dersom deltakerne har interessante nok spørsmål å diskutere, vil de få produktive samtaler og skape gode løsninger med et minimum av intervenering fra en møteleder. I denne forstand er prosesslederens rolle bare å legge til rette for at de riktige personene kan få tid og rom til å snakke om de tingene de er opptatt av.

The job of the facilitator is to create time and space in which the group can realize its potential, whether that potential be a new product, a strategic plan, or a redesigned organization (Owen 1993: 23)

Tilnærming 2: Fasilitering som fremmer kreativitet og eierskap mot felles mål

Grove Consultants International er et konsulentselskap som bruker følgende definisjon:

”Fasilitering er kunsten (eng: art) å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.”  Se www.grove.com.

I denne definisjonen fremmes kreativitet, eierskap og deltakelse som viktige verdier i prosessledelse. Disse verdiene opplever jeg som regel å være en av de viktigste årsakene til at mennesker ønsker å sette i gang en prosess eller få noen til å lede en prosess – de vil få fram kreativiteten og eierskapet hos den enkelte på måter som hjelper dem til å nå felles mål.

TIlnærming 3: Fasilitering for å skape produktive og upartiske møter

For mange er ideen om en nøytral prosess- eller møteleder viktig. I wikipedia kan vi lese: Facilitation in business, organizational development (OD), and in consensus decision-making refers to the process of designing and running a successful meeting. Facilitation concerns itself with all the tasks needed to run a productive and impartial meeting. Her blir fasilitering sett på som noe som fremmer produktive og upartiske møter, altså at fasilitatoren er upartisk og dermed for eksempel ikke velger side i en diskusjon. I denne definisjonen blir altså det upartiske en viktig verdi i seg selv. Dette er ofte en av grunnene til at man velger å bruke en ekstern prosessleder eller fasilitator; man ønsker seg en person som er nøytral og som dermed vil kunne bidra til at deltakerne i møtet opplever møteledelsen som upartisk slik at alle kan få fram sine synspunkter og at det blir tatt beslutninger som ikke er påvirket av fasilitatoren.

 

gruppearbeid

 

Nøytralitet

Som mange filosofer og teoretikere har påpekt, er det selvsagt umulig for en prosessleder å være nøytral fordi vi alle er del av ulike diskurser og ”produserer makt” gjennom språket (jfr. Foucaults diskursbegrep). Samtidig kan deltakerne oppleve at utfallet av et møte kan være mer eller mindre åpent ut ifra hvem som leder det. En prosessleder skal dermed i utgangspunktet tilstrebe en åpen og nøytral holdning og overlate til deltakerne å bestemme utfallet.

Faslitering eller prosessledelse?

Alle tilnærmingene ovenfor er hentet fra engelskspråklig litteratur og der brukes fasilitering som hovedbegrep. Vi har likevel valgt å bruke begrepet prosessledelse på norsk for å vektlegge det ansvaret man har som prosessleder (eller fasilitator) for å velge noen spørsmål og metoder framfor andre  – noe som gjør at deltakerne bruker tiden sin på en bestemt måte. Begrepet fasilitering minner mer om at man skal lette et arbeid for noen, mens prosessveiledning er mer knyttet til at jeg kan noe om selve faget eller området deltakerne jobber med – det er ikke alltid tilfelle. Som regel kan deltakerne mye mer om det aktuelle emnet enn fasilitatoren /prosesslederen. Med prosessledelse er det tydelig at det er noen som tar en lederrolle for prosessen. På den måten kan deltakerne føle seg trygge på at noen tar ansvaret for formen slik at deltakerne kan bidra med innholdet. Se definisjoner på prosessledelse for utdyping.

 

 

*Denne artikkelen er et utdrag fra Prosesslederboka som er skrevet av Lent og brukes som grunnlag på Prosesslederstudiet. Ønsker du å lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen anbefaler vi deltakelse på dette kurset.

Les mer om vårt kurs i prosessledelse – Prosesslederstudiet

 

 

 

Kort om Prosesslederstudiet

PROSESSLEDERSTUDIET

Kurs i prosessledelse for deg som er leder, mellomleder, prosjektleder, rådgiver; i privat, statlig, kommunal eller frivillig sektor.

Prosesslederopplæring; Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og en rekke konkrete metoder, vil du på Prosesslederstudiet lære å skape engasjement, samskaping og aktiv deltakelse i dine møter, prosjekter og prosesser. Etter kurset vil du kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i egen organisasjon.

Hva sier deltakerne

"Utrolig utviklende og praktisk. Kunne ta i bruk nye metoder fra dag 1"

"Jeg opplevde kurset som inspirerende og opplysende. Det satte i gang refleksjoner over egen rolle, muligheter og hva jeg bør utfordre meg selv på for å bli bedre som prosessleder. Jeg fikk nyttige verktøy som jeg har begynt å ta i bruk sammen med kollegaen som jeg var der sammen med. Øvelse må til."

"Kurset var (og er) svært nyttig både for meg som person og det treffer meg godt i min jobb - svært jobbrelevant. En fin blanding av både kjent og nytt stoff. Godt pedagogisk grep med vekslingen mellom teori og testing av verktøy og metoder. Jeg tester noen verktøy, f.eks. at den styrkebaserte tilnærmingen og ser at det virker!!"

"Prosesslederstudiet bidro til en helhetlig forståelse av ulike prosesser, hvor jeg utviklet nye måter å tenke på. PLS bidro til nye konkrete verktøy og metoder som jeg vil ha bruk for i mitt felt. Det var inspirerende å ta i bruk anerkjennende intervju, hvor man fikk høre om andres og egne suksesshistorier. Men også fokus på hverandres styrker."

"Prosesslederkurset ga meg verdigrunnlag og bidro til ny kunnskap som jeg fikk ”under huden”. Flott og få verktøy til å starte en god styrkebasert praksis i arbeidssammenheng."

"Prosesslederstudiet fyller et hull. Det er nok av toppstyrte endringsprosesser som går skeis. Involvering og medvirkning er mangelvare mange steder. Gjennom dette studiet får man innsikt i hvordan man kan lede og designe prosesser og innsikt i teori og metodikk. Nyttig for alle som vil utnytte endrings- og utviklingskraften i mennesker og organisasjoner."

"Jeg trodde dette var noe jeg ville få bruk for en gang i blant, men dette er noe jeg kan bruke hver dag som leder"

"Å få et nytt nettverk av prosessledere, møte likesinnede, få tilgang til ressurser både på nett og i form av forelesninger og øvelser. Jeg har blitt mer kjent med meg selv som prosessleder, og blitt klar over sterke og svake sider. Det hjelper meg til å forstå hvorfor og hvordan ting kan skje i mine egne prosesser."

"Starten var knallgod. Raskt etablert en god stemning, trygghet. Sosialiseringen var fin. Skapte tillit. Tidlig følte folk seg trygge og ga av seg selv."

 

Kommende kurs Se alle kurs

28
Mar

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart Mars

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 28-29 mars, Samling 2: 25-26 april(digital), Samling 3: 24-25 mai. Sted: Oslo

Kurset er fullt
18
Apr

Prosesslederstudiet i OSLO – Oppstart April

Pris: 38 900

To fysiske og en digital samling. Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. Samling 1: 18-19 april, Samling 2: 10-11 mai(digital), Samling 3: 13-14 juni. Sted: Oslo

21
Apr

Oppfriskningsdag i AGDER

Pris: 4 900

En hel dag for deg som har gjennomført i Prosesslederstudiet hvor du får repetere og friske opp i det du lærte på programmet. Sted: Fevik, Agder. Dato: 21.april. Påmeldingsfrist: 10.april

09
Jun

Oppfriskningsdag i TRØNDELAG

Pris: 4 900

En hel dag for deg som har gjennomført i Prosesslederstudiet hvor du får repetere og friske opp i det du lærte på programmet. Sted: Quality Airport Hotel, Stjørdal. Dato: 9.juni. Påmeldingsfrist: 20.mai