Hvordan lage framtidsbilder som ender ut i noe konkret og brukbart?

Framtidsbilder gir en idé om hvordan framtida skal se ut både for individer og organisasjoner. Det handler om å skape en visjon av en framtid hvor alle mulige drømmer for individet eller organisasjonen er realisert.

Denne visjonen om framtid er en grunnleggende tanke i AI. Gjennom å benytte AI som tilnærming kan man beskrive det nye og ukjente som man ikke har sett før, og man skaper rom for innovasjon og nye tanker. Det er flere metoder som kan anvendes for å lage framtidsbilder som ender i noe konkret og brukbart.

En metode som kan anvendes er å lage framtidsbilder hvor hensikten er å finne ut av hvordan en ønsket framtid skal se ut. Gjennom å anvende denne metoden kommer man fram til små tekstbidrag som beskriver framtiden. Metoden kan utvides til å lage et kreativt uttrykk av tekstbidragene.

Hvis man har laget framtidsbilder eller gjennomført drømmefasen i en 5D-prosess, kan man benytte seg av gåseegg-metoden (også kalt A-B-C-modellen) for å konkretisere framtidsbildet. Gjennom å anvende denne metoden identifiseres strukturer som muliggjør drømmen. Gåseegget bygger på prinsippet om at en egenskap ved organisasjoner er strukturene som muliggjør handling, og at det er vi som mennesker som skaper strukturene gjennom en sosialkonstruksjonistisk tilnærming til virkeligheten.

En tredje metode som kan anvendes er mental framtidsreise. Hensikten med denne metoden er å visualisere en situasjon hvor man har oppnådd det man ønsker å oppnå. Gjennom å gjøre dette er det lettere å holde fokus mot målet.

Hvis man ønsker å benytte seg av en annen metode som kan knyttes til 5D-prosessen, kan framtidsfortellinger være et nyttig verktøy. Framtidsfortellingen handler om å forestille seg en framtid hvor de livgivende faktorene/suksessfaktorene er til stede, slik at situasjonen er den beste mulige situasjonen man kan forestille seg.