Hva er forskjellen på prosjektledelse og prosessledelse?

Hva er forskjellen på en prosjektleder og en prosessleder?

Dette spørsmålet er ikke lett å svare på fordi det er mange overlappinger. De fleste prosjektledere vil bytte litt på å ha på seg prosjektlederhatten og prosesslederhatten. Ved å lage en litt oppkonstruert distinksjon, kan vi likevel få fram viktige distinksjoner. Poenget i tabellen nedenfor er å tydeliggjøre forskjellen slik at den som er prosjektleder vet litt mer om hva som skjer når hun tar på seg prosesslederhatten.

 

Prosesslederrollen Prosjektlederrollen
Ansvar Prosesslederen har ansvaret for samhandlingen: Form – hvordan? Prosjektlederen har ansvaret for leveransen og økonomiske rammer:Innhold – hva?
Fokus På leting etter gode spørsmål. På leting etter gode svar.
Posisjon Prosesslederen tilstreber en nøytral, upartisk posisjon i forhold til sluttproduktet. Prosjektlederen har gjerne meninger om sluttproduktet og er mer partisk.
Faglig opphav Psykologi, pedagogikk og «myke» vitenskaper. Ingeniører, naturvitenskap, økonomi og «harde» vitenskaper.

 

Les også:  Hvem er en prosessleder?

 

De fleste prosjektledere vil oppleve at de tar prosesslederposisjonen ganske ofte underveis i et prosjekt. Dette kan være frustrerende fordi en har lyst til to ting samtidig; Stille spørsmål som gjør at deltakerne kommer med gode løsninger og kreative ideer, samtidig som du selv ønsker å bidra med innspill uten at det bidrar til at deltakerne blir farget av dine innspill. Dette kan noen ganger oppleves vanskelig både for prosjektlederen og deltakerne. Dersom prosjektlederen kan tydeliggjøre hvilken rolle hun er i, kan det hjelpe alle i prosjektet til å bidra på en mer konstruktiv måte. I noen tilfeller vil trolig også prosjektlederen bli klar over at det kan være lurt å hente inn en ekstern prosessleder. Dette for å kunne beholde prosjektlederhatten på eller eventuelt trekke seg helt ut av prosessen og overlate til prosesslederen å få fram de gode diskusjonene, samspillet, kreativiteten eller det som er ønskelig.

Mange organisasjoner løser denne problematikken ved å operere med en prosjektleder og en prosessleder for større prosjekter. På den måten blir det tydeligere hva slags rolle de to personene har.

Prosjektledelse handler om å styre aktiviteter og ressurser. Prosessledelse er rettet mot gjennomføring av aktivitetene for å få de ønskede resultatene. I komplekse prosjekter kommer lederen som selv vet alt best til kort. Medarbeideres initiativ, kompetanse og kreativitet må mobiliseres i et samarbeid for å finne de beste svar på utfordringene. Lederen, prosjektlederen, møtelederen etc må legge til rette for at deltakerne får god oversikt over sammenhenger og helheten i prosessen de deltar i og ikke minst hvorfor den enkelte er med.

 

Les mer om vår opplæring i prosessledelse – Prosesslederstudiet

 

Prosjektledelse

Ledelse av en bestemt oppgave eller leveranse, som ofte er en kompleks og vanskelig oppgave, som skal gjennomføres i løpet av en avgrenset tid. Dette er som regel en engangshendelse. Når oppgaven er løst, blir prosjektet evaluert og eventuelt videreført inn i organisasjonens drift. Prosjektledelse handler om å planlegge, organisere, styre og kontrollere prosjektet fram til ferdigstilling av leveransen.

Prosessledelse

Prosessledelse er ferdigheter i å skape og opprettholde et rom for samhandling der de involverte bruker egne ressurser til å svare på de utfordringene de ønsker å løse. Både ledere, prosjektledere, møteledere og andre utøver prosessledelse som en naturlig del av jobben sin når de skal involvere andre mennesker i å ta beslutninger eller skape nye produkter eller resultater, men de er ofte ikke bevisste på hva rollen som prosessleder innebærer, og hvilke mulighet de har til å bruke prosessledelse som et verktøy i den organisatoriske hverdagen.

Hvorfor prosesslederkunnskap for prosjektledere?

Prosjektledere som har en god verktøykasse med prosjektmetodikk, men som savner gode måter å håndtere de menneskelige relasjonene i prosjektet på – altså utløse potensialet til dem som skal skape prosjektets ønskede resultater.

 

Besøk også prosessverktøy.no :  Her finner du metoder og verktøy til hjelp og inspirasjon når du skal leder prosesser, prosjekter, møter, kurs, workshops etc ?

 

Pål Tangaard