Hvordan utvikle lærende organisasjoner gjennom prosessledelse?

Prosessledelse kan bidra til at enkeltpersoner ser seg selv som del av en helhet og forstår at deres måte å være på og handle på kan bidra til at andre og organisasjonen som helhet når resultatene sine på en bedre måte. Dette er en lærende organisasjon i praksis.

Peter Senges definisjon av lærende organisasjon

Peter Senge sier at en lærende organisasjon hele tiden er opptatt av at medlemmene øker sin kapasitet til å skape de resultatene de ønsker å skape. Lærende organisasjoner er…

…organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together. Peter Senge (1999: 3)

Utvikling av lærende organisasjoner

Utvikling av lærende organisasjoner skjer gjennom å utøve 5 disipliner:

1. Personlig mestring – en organisasjon består av mange enkeltindivider som hele tiden må lære nye ting.
2. Mentale modeller – vi blir hele tiden påvirket av de grunnleggende antakelsene, metaforene og bildene vi har av organisasjonen og omverdenen, vi må undersøke disse for å være klar over hvordan de påvirker organisasjonen vår.
3. Bygge felles visjoner – alle medlemmene i en organisasjon må se for seg visjonen, den skal være en drivkraft og ikke bare tørre ord.
4. Team læring – menneskene trenger ferdigheter i å handle og lære som team.
5. Systemiske – Denne disiplinenen blir ofte glemt eller ikke forstått iflg Senge. Det systemiske perspektivet hjelper organisasjonen til å se helheten og ikke enkeltdeler. Det er når alle medlemmene av en organisasjon ser helheten at vi kan begynne å bruke ressursene våre best mulig å skape best mulige resultater.

Gjennom forståelse for de fem disiplinene begynner organisasjonens medlemmer å utvikle metalæringskompetanse – altså kompetanse i å lære å lære.

 Whole-system-change@

Prosessledelelse kan være et nyttig verktøy for å få fram denne helheten, både i mindre og større sammenhenger i en organisasjon. Prosessledelse hjelper medlemmer i organisasjonen til å se at de er del av noe større, se hvordan deres ”enkeltdeler” bidrar i et større system. Prosessledelse er altså en måte å tenke ”whole-system-change” i motsetning til enten top-down eller bottom-up. En slik endring i organisasjonens forståelse av seg selv krever gjerne kulturendring internt. Ledelse og medarbeidere må alle begynne å se på seg selv som ansvarlige for å utvikle en lærende organisasjon.

I denne forstand vil prosessledelse bidrar til å at medlemmene i en organisasjon på den ene siden (1)øker sine metakognitive ferdigheter og prosessforståelse – altså at vi forstår mer av hvordan vi kan bruke hverandres ressurser; se helhet, skape felles visjoner og utvikle konstruktive sosiale ferdigheter. På den andre siden (2)utvikler medlemmene ny kunnskap som skal til for å håndtere de utfordringene de står overfor.

Senge, P. M. (1999). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. London: Random House Business Books.

 

Ønsker du å lære mer om dette? Bli med på Prosesslederstudiet!

Skrevet av Pål Tanggaard