Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.

Forløse potensialene i fellesskapet

Dersom man ser på en organisasjon som en hierarkisk institusjon der toppledelsen har svarene og de ansatte skal utføre det som blir bestemt på ”toppen”, så vil det i liten grad være behov for prosessledelse. Da befinner kunnskapen seg hos ledelsen og de ansatte skal bare utføre ledelsens kommando. Dersom man mener at alle i en organisasjon besitter viktig kompetanse for å realisere en organisasjons mål, så vil det bli viktig å få tilgang til alles kunnskap og perspektiver når viktige beslutninger skal tas. Da vil god prosessledelse kunne bidra til å gjøre taus kunnskap eksplisitt (jfr. Polanyi 1997) og forløse potensialene i fellesskapet.Mer utdypende svar på hvorfor bruk av prosessledelse eller ferdigheter i fasilitering er fornuftig,  kan du lese mer om under grunnleggende teorier.

Her skal vi bare kort nevne noen av de mest brukte begrunnelsene for hvorfor det kan være klokt å bruke prosessledelse som tilnærming:

 

Begrunnelsen for bruk av prosessledelse

Begrunnelsen for bruk av prosessledelse er på den ene siden knyttet til selve resultatene eller tjenestene – det handler om å få best mulige svar, ideer eller resultater. På den andre siden handler det om dekke grunnleggende psykologiske behov. I tillegg vil prosessledelse kunne bidra positivt til å utvikle en lærende organisasjon med fokus på kultur- og kapasitetsbygging.