Hvorfor bruke prosessledelse?

Prosessledelse tas i bruk når man ønsker å bringe sammen forskjellige mennesker og perspektiver for å finne nye svar, ideer og løsninger på en kompleks utfordring.

Begrunnelsen for bruk av prosessledelse

Begrunnelsen for bruk av prosessledelse er på den ene siden knyttet til selve resultatene eller tjenestene – det handler om å få best mulige svar, ideer eller resultater. På den andre siden handler det om dekke grunnleggende psykologiske behov. I tillegg vil prosessledelse kunne bidra positivt til å utvikle en lærende organisasjon med fokus på kultur- og kapasitetsbygging.  

 

 

Forløse potensialene i fellesskapet

Dersom man ser på en organisasjon som en hierarkisk institusjon der toppledelsen har svarene og de ansatte skal utføre det som blir bestemt på ”toppen”, så vil det i liten grad være behov for prosessledelse. Da befinner kunnskapen seg hos ledelsen og de ansatte skal bare utføre ledelsens kommando. Dersom man mener at alle i en organisasjon besitter viktig kompetanse for å realisere en organisasjons mål, så vil det bli viktig å få tilgang til alle sin kunnskap og perspektiver når viktige beslutninger skal tas. Da vil god prosessledelse kunne bidra til å gjøre taus kunnskap eksplisitt (jfr. Polanyi 1997) og forløse potensialene i fellesskapet. Mer utdypende svar på hvorfor bruk av prosessledelse eller ferdigheter i fasilitering er fornuftig, kan du lese mer om under grunnleggende teorier.  

 

Her skal vi bare kort nevne noen av de mest brukte begrunnelsene for hvorfor det kan være klokt å bruke prosessledelse som tilnærming:

– Når svaret eller løsningen ikke er opplagt, det er komplekse sammenhenger og vi ser ikke tydelige årsak-virkning forhold

– Når vi trenger kreativiteten til den enkelte og gruppen som helhet

– Når vi trenger perspektivrikdom og å se en sak fra flere ståsteder

– Når vi ønsker å bygge kapasitet og utvikle ny kunnskap i organisasjonen

– Når vi ønsker at noen får eierskap til et produkt, løsning eller resultat

– Når vi trenger å forstå målgruppens behov og la interessentene og målgruppene være med å bestemme utfallet av en prosess for å tilfredsstille behovene til de involverte

 

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller et møte. Prosesslederkunnskap hjelper deg til å få deltakere i prosjekter, team eller avdelinger til å skape resultater og kunnskap sammen.

 

*Denne artikkelen er et utdrag fra Prosesslederboka som er skrevet av Pål Tanggard i Lent og brukes som grunnlag på Prosesslederstudiet. Ønsker du å lære mer om prosessledelse og trene på prosesslederrollen anbefaler vi deltakelse på dette kurset.

 

Les mer om vår opplæring i prosessledelse – Prosesslederstudiet

 

 

Les også:Hvordan bedre tjenester, produkter og resultater gjennom bruk av prosessledelse?

        Les også:Hvordan utvikle lærende organisasjoner gjennom prosessledelse?