Hvordan definere prosessledelse?

Hvordan definere prosessledelse?

Prosessledelse er et felt i vekst og blir definert på ulike måter. I denne korte teksten kan du lese om tre ulike definisjoner som vi i Lent liker.

Prosesslederen har ansvar for å skape et samhandlings- og dialogrom der de involverte gis mulighet til å skape nye løsninger, nye forståelser og ta beslutninger. Nedenfor følger tre definisjoner på prosessledelse. Den første er mer nøytral, mens de to siste er verdiladete. Alle definisjonene har sin plass i prosesslederfeltet, men i Lent har vi større og større grad tatt i bruk den styrkebaserte definisjonen fordi vi opplever at den er mer i tråd med de resultatene vi ønsker å bidra til å skape når vi fasiliterer eller leder prosesser.

     Les også:  Hvordan benytte prosessledelse i strategiutvikling?

Definisjon 1: En ”nøytral” definisjon

«Prosessledelse er ferdigheter i å skape og opprettholde et rom for dialog og samhandling der de involverte kan bruke egne ressurser til å svare på de spørsmålene og utfordringene de ønsker å løse.»

Dette er en definisjon som er relativt nøytral i den forstand at den ikke gir så mange føringer for hva slags metodikk eller spørsmål som blir viktig å bruke for å lede en prosess.

Definisjon: 2. Verdiladet  – felles mål og kreativitet

«Prosessledelse er ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.»

Denne er omtrent ordrett Grove Consultants International sin definisjon på prosessledelse. Jeg synes den er god, fordi den er tydelig på at prosesslederen skal fremme noen verdier som kreativitet og eierskap mot et felles mål. I de fleste sammenhenger vil dette være ønskelig. 

Definisjon 3: Verdiladet – styrkebasert tilnærming

«Styrkebasert prosessledelse er ferdigheter i å skape et anerkjennende og kreativt dialog- og samhandlingsrom som bruker deltakernes styrker til å utløse fellesskapets største potensialer.» 

Denne definisjonen er med verdiladet og er inspirert av anerkjennende og styrkebaserte perspektiver der du som prosessleder vil være opptatt av å lete etter styrker, ressurser og potensial hos og mellom deltakerne for å å skape resultater.

            Les også: Hvorfor bruke prosessledelse?

Disse tre definisjonene gir litt forskjellige føringer for hva en prosessleder vil legge vekt på i planlegging og gjennomføring av en prosess. I den første definisjonen vil prosesslederen bruke den kompetansen vedkommende har til å skape og opprettholde et ”rom for samhandling” ved hjelp av et åpent sett med spørsmål. I den andre definisjonen, vektlegges felles mål kombinert med eierskap og kreativitet. I den siste definisjonen vil prosesslederen være mer opptatt av å stille spørsmål som synliggjør ressursene og styrkene til deltakerne i prosessen.

Under alle tre definisjonene ligger en tanke om at prosessledelse er spørsmålsdrevet og er opptatt av å oppheve de vante maktstrukturene slik at alle deltakerne i prosessen blir ressurser og bidrar i dialog og samskaping.

Bilderesultat for hva er prosessledelse

Prosessledelse handler om å ramme inn prosessen, velge prosessforløp og få deltakerne til å skape resultater, nye forståelser eller bevege seg fra A til B.

 

Ønsker du å delta på Prosesslederstudet?

Beregnet tid: 7 dager.

Prosesslederstudiet august 2020

 1. Første samling: 19-20. august

  Introduksjon til prosessledelse

 2. Andre samling: 8-9. september

  Styrkebasert prosessledelse.

 3. Tredje samling: 6-7. oktober

  Prosesslederrollen og hvordan håndtere motstand.


  PÅMELDING