Prosesslederstudiet for skole og oppvekst

Teori, metoder og verktøy til å drive helhetlig skole- og barnehageutvikling. Prosessledelse i praksis.

Om kurset

Prosesslederstudiet for skole og oppvekst. Målet med dette kurset i prosessledelse er at ledere og mellomledere i oppvekstsektoren skal kunne ta i bruk teori, metoder og verktøy til å drive helhetlig skole- og barnehageutvikling. Du vil få prøve ut samskapende metoder som kan brukes i utvikling av profesjonsfellesskapet, i teamsamarbeid, i klasserommet og i foreldremøter.

Praktisk rettet

Alt du lærer på kurset skal være lett å ta i bruk enten du jobber i skole, barnehage eller andre arenaer i oppvekstfeltet. Vi har derfor valgt ut metoder og verktøy som kan brukes på ulike arenaer med hovedvekt på skole og barnehage:

 • I profesjonsfellesskapet kan det handler om å å lede utviklingstiden, lede teamarbeid, arbeide med tverrfaglig samarbeid osv.
 • I klasserommet vil det kunne dreie seg om å drive involverende og styrkebaserte lærings- og utviklingsprosesser, jobbe med relasjoner og klassemiljø eller arbeide med sentrale deler av fagfornyelsens innhold. Her er tema som demokrati og medarbeiderskap, dybdelæring basert på samskapende praksiser og sosial læring sentralt.
 • I foreldremøter vil prosessledelse hjelpe ledere og lærere å involvere foreldre på meningsfylte måter slik at de blir reelle samarbeidspartnere.

Hva kan dette hjelpe deg til å oppnå?

Kurset gir deg ferdigheter om praktisk prosessledelse som kan hjelpe deg til å jobbe med tema som:

 • Hvordan involvere både barn/elever, lærere/ansatte, foreldre og ledere i viktig utviklingsarbeid feks implementering av fagfornyelsen/rammeplaner eller andre større endringsarbeider?
 • Hvilke metoder og verktøy kan brukes både i kollega/lærerfellesskapet, blant barn/elevene og på foreldremøter for å fremme kreativitet og engasjement i felles utvikling av skolen/barnehagen?
 • Hvilke metoder og verktøy kan brukes til å fremme tema som demokrati, medborgerskap, dybdelæring og tverrfaglig samarbeid?
 • Hvordan lede lærings- og utviklingsprosesser der den enkelte blir verdsatt og bidrar konstruktivt inn i fellesskapet?
 • Hvordan lede gode, involverende prosesser, både i fysiske og digitale omgivelser?

Innholdet i kurset bygger på boka: Praktisk prosessledelse i skolen – å lede samskapende lærings- og utviklingsprosesser» (ISBN: 978-82-446-2365-0), som er skrevet av Lent sine medarbeidere. PS! Snart kommer også en bok om Praktisk prosessledelse i barnehagen.


«Jeg vet jo at vi skal bygge profesjonsfellesskap, utvikle gruppepsykologisk trygghet og lære av hverandres praksiser for å lykkes i klasserommet, men synes det er vanskelig å få det til i praksis. Nå har jeg fylt opp verktøykassa mi og gleder meg til å sette i gang!»  –  Skoleleder i Bærum kommune

Metoder og undervisningsform

Undervisningsformen på kurset er en kombinasjon av teori, praktiske øvelser, metarefleksjon, casearbeid og selvstyrt læring. Vi er opptatt av å modellere måter å lede samskapende prosesser og møter på som kan brukes både i profesjonsfellesskapet, i klasserommet og i foreldremøter. Her vil du jevnlig få prøvd ut ulike metoder og verktøy slik at du selv kan velge hva og hvordan du ønsker å bruke det på egen skole/ barnehage / arbeidsplass.

Hvem deltar?

Hovedmålgruppa for kurset er ledere og mellomledere i skole og barnehage. Kurset passer også for lærere eller andre ledere/ansatte i oppvekstsektoren som ønsker å lede involverende og samskapende prosesser.

Datoene – våren 2023

Samling 1: 01-02.mars
Samling 2: 29-30.mars
Samling 3: 03-04.mai
Sted: Oslo/Bærum

Ønsker du å bli med?

 • Tid: 6 dager fordelt på tre samlinger (2+2+2 ).
 • Pris: kr. 38 900,-. (inkl. kursmateriell og matservering).
 • Sted: Sandvika og Zoom
 • OU-støtte: Kurset er godkjent av KS for OU-støtte. Det betyr at ledere i kommuner og fylkeskommuner får dekket en stor del av deltakeravgiften gjennom KS sin støtteordning.

 

Påmelding – våren 2023

 

 

Teoretisk grunnlag for prosesslederstudiet i skolen

Prosesslederstudiet for ledere i skolen bygger på teoretiske perspektiver fra en rekke pedagogiske tenkere som er inspirert av systemisk teori, sosialkonstruksjonisme, positiv psykologi og aksjonslærings-/aksjonsforskningsfeltet. I det følgende kan du lese litt kort om disse perspektivene.

Litt mer om kurset og Lent

Lent har gjennom mange år drevet utviklingsarbeid med grupper, team og hele organisasjoner. Utviklings/prosessarbeid tilrettelagt av Lent kjennetegnes av kombinasjonen mellom korte teori-bolker, praktiske verktøy, refleksjon og ferdighetstrening.

Overføringsverdi

På prosesslederstudiet legger vi opp til bruk av pedagogiske metoder som skal bidra til at alle deltakerne vil kunne ta i bruk teori og verktøy i sitt daglige arbeide. En av utfordringene vi i Lent bestandig gir oss selv er at våre aktiviteter må være tilrettelagt slik at det som læres på samlingene har stor overføringsverdi. Tenkesett, metoder og kunnskap som generes gjennom erfaringsdelinger med de andre deltakerne skal umiddelbart kunne tas i bruk. I tillegg til den umiddelbare brukbarheten gir vi ofte tid til å planlegge konkrete handlinger og maler til verktøy som fungerer som støttende stillaser for den enkelte deltaker.

Utprøving av metoder

Til hvert av de faglige emnene som introduseres på kurset vil vi derfor presentere ulike metoder som kan brukes for å forbedre egen praksis. Noen av verktøyene/ handlingene som presenteres og prøves ut, vil være knyttet til egen rolle og egen atferd. Andre verktøy vil være knyttet til utøvelse av ulike typer oppgaver som for eksempel samtaler, møteledelse og medarbeiderskap.  Kursdeltakerne representerer forskjellige organisasjoner og følgelig har svært ulike oppgaver. Vi vil derfor søke å presentere mange ulike verktøy der alle skal kunne velge noe som oppleves relevant.

Hvordan øke lærernes kompetanse i prosessledelse?

Lærere er selvsagt også velkomne til å ta prosesslederstudiet, men for de fleste skoler er det krevende å ta ut lærere i lang tid. Derfor har vi utviklet digitale ressurser og mindre kurs som kan settes opp for lærere på forespørsel fra skoler eller kommuner. Vi er opptatt av å drive helhetlig skoleutvikling og mener derfor at det er viktig at ledelsen i skolen (gjerne sammen med utvalgte lærere) først får kompetanse i prosessledelse og modellerer måter å drive samskapende lærings- og utviklingsprosesser i skolen. Deretter kan lærerne få en kortversjon med hovedingrediensene fra prosesslederstudiet.  Ta kontakt for nærmere avtale.

LED-skole

Lent har eksistert siden 2003 og har undervist om eller ledet prosesser i skoler, kommuner/fylkeskommuner, bedrifter og frivillige organisasjoner siden den tid. En rekke lærere, skoleledere og mellomledere i skolen har tatt prosesslederstudiet de siste årene. Lent er også en av leverandørene i KS sin satsing i skolen, LED-skole (lenke: https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-led/om-led-skole/hva-kan-lent-bidra-med/).

 

 

Kontakt oss gjerne for en prat rundt dette.

 

Les også: 

Hvordan jobbe med fagfornyelsen i utviklingstida?

Hvorfor blir prosessledelse spesielt viktig i forbindelse med fagfornyelsen?

Kurs

27
Sep

Prosesslederstudiet for Oppvekst og skole

Pris: 38.900,-

Praktisk rettet kurs over 2+2+2 dager. To fysiske og en digital samling. Samling 1: 27-28.sept, Samling 2: 31-1.okt(digital), Samling 3: 29-30.nov. Sted: Oslo og Zoom.

Daglig leder i Lent Eivind Nilsen

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra...