Chat with us, powered by LiveChat

Lederutviklingsprogram med veiledning og styrkekartlegging

Lederutviklingsprogram med individuelt veileledningsløp og styrkekartlegging.

Vi i Lent er glade for å kunne lansere vårt nye lederutviklingsprogram med veiledning underveis. Gjennom programmet tilbyr vi enkeltpersoner og organisasjoner individuelle veiledningsprosesser som tar utgangspunkt i å kartlegge og bruke personlige styrker.

Lederutviklingsprogrammet går over ett semester(6 mnd). Gjennom individuell veiledning har man mulighet til å jobbe helt konkret med hver enkelt sine arbeidsoppgaver, mandat, utfordring og muligheter. Dette kobles opp med noen fellessamlinger mellom veiledningene, for å sikre fokus på god gruppekultur, kommunikasjon og fellesskap. På den måten blir kurset hele tiden koblet til pågående prosesser som deltakerne står i til daglig, med involvering fra relevante kollegaer og veiledere. Det er ingen obligatorisk veiledning.

Norges største arbeidsgiverorganisasjon for offentlig sektor – KS,  har forhåndsgodkjent dette lederutviklingsprogrammet og gir automatisk støtte til sine medlemmer.

Målgruppe og læringsmål

Dette programmet passer alle som vil utvikle faglig kompetanse og selvinnsikt, og videre anvende dette i sitt lederskap for å skape engasjement, trivsel og oppnå bedre resultater. Dette lederutviklingsprogrammet øker innsikt i egne styrker og atferdstendenser, og gir en konkret treningsplan for å utvikle større fleksibilitet i sitt handlingsmønster og samspillsevne. Kunnskap om hvordan egne og andres styrker påvirker ulike arbeidssituasjoner er essensiell kunnskap for en leder som vil utøve mestringsledelse.

Etter endt Lederutviklingsprogram skal deltakerne:

  • Kunne vite hva som motiverer mennesker, og hvordan man faktisk gjør det gjennom fleksibel og strategisk anvendelse av personlige styrker.
  • Ha kjennskap til forskningsfeltet positiv psykologi og hvordan dette kan praktiseres på arbeidsplassen og bidra til økt jobbglede, kreativitet og produktivitet.
  • Kjenne til, og kunne anvende, styrke-kart og et styrkeorientert tankesett, som fremmer menneskene og resultatene på arbeidsplassen.
  • Gi “de vanskelige tilbakemeldingene” på måter som leder til endring og utvikling.
  • Være bevisst egne ferdigheter, styrker, svakheter og utviklingspotensial som leder.
  • Ha gjennomført en trenings- og handlingsplan basert på egne visjoner
  • Vite hvordan utøve styrkebasert ledelse og selv-ledelse i konkrete situasjoner i sin arbeidshverdag, ved hjelp av et lærings- og vekstorientert tankesett.
Metoder og pedagogisk opplegg

Lederutviklingsprogrammet går over ett semester(6 mnd). Deltakerne vil underveis jobbe med andre kollegaer og dele egne styrker, case/arbeidsoppgaver de står overfor på sin arbeidsplass. På den måten blir kurset hele tiden koblet til pågående prosesser deltakerne står i til daglig, med involvering fra relevante kollegaer og veiledere. Det er ingen obligatoriske innleveringer eller litteratur som må leses, men vi anbefaler å lese følgende bok: Flourish (Martin Seligman, 2013).

Gjennom en styrkebasert veiledningsprosess med fire individuelle utviklingssamtaler (coaching) blir deltakeren kjent med egne styrker, svakheter og utfordringer. Oppfølgingen består blant annet av et strukturert treningsprogram og tilbakemeldinger fra veileder i Lent. Lederne øver på fleksibel og strategisk anvendelse av egne og andres styrker i konkrete pågående arbeidsoppgaver på sin arbeidsplass. Dette åpner for at de også ser sine medarbeideres styrker, og kan kommunisere og delegere arbeidsoppgaver på måter som fremmer engasjement, utvikling, mestringsopplevelse og trivsel.

Lederutviklingsprogrammet tilrettelegger for at deltakerne lager individuelle handlingsplaner for å anvende ny kunnskap og aktivt skape et mestringsorientert og positivt arbeidsmiljø basert på innsikt fra styrke-feltet og forskning innen positiv psykologi. Det blir gjort en individuell kartlegging av styrker og laget en styrkeprofil med Strengthscope, et nettbasert kartleggingsverktøyet for personlige styrker.

I tillegg får deltakeren kontinuerlig oppfølging og tilbakemeldinger via Lent sin lederutviklings-app, mellom veiledningstimene. Denne appen tar utgangspunkt i styrkekartleggingen fra Strengthscope som ble gjort i starten av programmet. På denne plattformen logger deltakeren sin aktivitet mens de er på jobben, der det trenes på det som avtales i utviklingssamtalene. Det er også valgfritt om en ønsker å dele sin aktivitet med utvalgte medarbeidere, som igjen kan følge aktiviteten i appen og komme med innspill og kommentarer på deltakeren sin plattform i appen. På denne måten har hver deltaker alltid sin “veileder i lomma” til enhver tid. Der er hele tiden enkelt å dokumentere aktivitet og trening, og få tilbakemelding fra veileder og kollegaer via sin profil i Lents utviklings-app for lederutvikling. På denne måten holdes intensiteten opp, og lederen kan få fortløpende tilbakemeldinger på sin aktivitet mellom utviklingssamtalene

Innhold Lederutviklingsprogrammet
- Individuell styrkekartlegging gjennom kartleggingsverktøyet Strengthscope®

- 4 x individuell veiledning, 60-90 min pr veiledning. 

- To dagers samling med alle deltagere

- Bruk av appen “Utviklingsprogram for ledere” med øvelser som utføres på arbeidsplassen med loggføring og tilbakemeldinger mellom veileder/coach fra Lent og ev. egne kollegaer.

Program for todagers-samling:

Dag 1:

Den første dagen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til faget positiv psykologi og personlige styrker i arbeidslivet. Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen Positiv psykologi, kommunikasjon og ledelse, med vekt på utprøving og relevans til egen praksis. Deltakerne vil utforske og få innsikt i personlige styrker og hvordan dette påvirker samhandling med andre. Dette vil være praktisk anvendelse av positiv psykologi, og gir rom for opplevelser og refleksjoner rundt faget og øvelsene, samtidig som dette i seg selv skaper kvalitet og trygghet for resten av læringsprosessen i kurset.

Dag 2 

Deltakerne prøver ut måter å anvende kunnskap fra egen styrkekartlegging og første utviklingssamtale. Det blir noe teori, flere praktiske øvelser og personlige refleksjoner rundt hvordan ta dette inn i egen praksis og anvende det på jobb. Deltagerne vil også dele personlige opplevelser med hverandre, og sette disse erfaringene inn i sitt utviklingsperspektiv. 

Strengthscope® Styrkekartlegging

Lent er en internasjonal partner for Strengthscope og har enerett på å tilby tjenesten i Norge. Strengthscope® er verdens ledende web-baserte verktøy med fokus på kartlegging og bruk av arbeidsrelaterte styrker. Strengthscope® hjelper individer, team og organisasjoner til å identifisere og ta i bruk styrker for å øke motivasjon og skape bedre resultater på arbeidsplassen. Strengthscope® hjelper medarbeidere og ledere til å ta i bruk indre kvaliteter som gjør dem i stand til å forbedre arbeidsprosesser fra medarbeidersamtaler og møter til større endringsprosesser.

Å arbeide med et styrkeperspektiv basert på individuelle styrker kan bidra til å skape et mer bærekraftig grunnlag for å utvikle effektive relasjoner og nå organisasjonens mål.

Det å identifisere individuelle styrker på egenhånd kan være både utfordrende og tidskrevende. Strengthscope® gjør det mulig få en oversikt over 24 arbeidsrelaterte styrker på en enkel og systematisk måte både på individ-, team og organisasjonsnivå.

Med Lent kan du også bli akkrediterte til å bruke Strengthscope®, Strengthscope360™ og StrengthscopeTeam™ med dine ansatte eller kunder.

Verktøyet blir internasjonalt brukt av et bredt spekter av organisasjoner, inkludert Facebook, Santander, Takeda, Legal and General, Panasonic, Tesco, Thermo Fisher Scientific og Rolls Royce.

Pris og annen praktisk informasjon

Sted: Vanligvis gjennomføres samlingene i Lent sine Lokaler i Greenhouse, Schweigaardsgate 34c, Gamle Oslo. Det er også mulig å legge til rette for at kurset kan gjennomføres i egen kommune/organisasjon hvis ønskelig.

Tid: Veiledningsprogrammet går over 3 mnd, med en todagerssamling underveis fra 0900-1600. Ta kontakt for aktuelle datoer (torkjell@lent.no).

Pris: 29.990. Kursavgiften inkluderer bespisning og kursmateriell, Strengthscope profil med ulike refleksjonsoppgaver, egen profil og brukernavn i Lent sin Utviklings-app for ledere, to dagers samling og fire individuelle utviklingssamtaler. Dersom du melder deg av kurset mindre enn 14 dager før oppstart, blir hele kursavgiften belastet.

Kontaktperson og faglig ansvarlig: Torkjell Winje  (torkjell@lent.no / tlf: 93 00 60 48)

 

 

Vil du vite mer?

Pål Tanggaard Partner

Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål...