Kurs: AI-studier

Ønsker man å øke suksessratene i en organisasjon må man forske på hva det er som gir liv til organisasjonen.
Når disse betingelsene – eller rotårsakene til egne suksesser - brer om seg i organisasjonen, ser vi mulighetene til å bli virkelig gode.

Studier innen Appreciative Inquiry

I samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Arbeidsinstituttet i Buskerud tilbyr vi årsenhet (3 emner) i Appreciativ Inquiry (AI). De tre emnene gir henholdsvis 15, 15 og 30 studiepoeng. Her gis en grundig innføring i siste teori og praksis innenfor AI–feltet. Gjennom studiene vil studentene lære hvordan man kan utløse de beste potensialene hos mennesker, team og organisasjoner gjennom en styrkebasert tilnærming. Videre vil studentene få innblikk i læringsaktiviteter som er velprøvd innenfor AI gjennom innføring og trening i metoder som skaper ekte involvering

For mer informasjon og påmelding: Ai-studier
Eller besøk Høgskolen i Buskerud og Vestfold sine sider: Ai-studier ved HBV

Om emnene

Emne 1:
Introduksjon til fagfeltet om styrker og styrkebaserte endringsprosesser

Emne 1 inneholder en grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI). AI er et alternativ til annen teori om utviklingsarbeid som forutsetter at man har et problem og at målet med utviklingsarbeidet er å løse problemene. Med AI tenker man at målet for utviklingsarbeid bør være langt mer offensivt enn å løse problemer. Målet er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensialer.

Emne 2:
Fasilitering av endringsprosesser på gruppenivå

Målet med emnet er at studentene skal lære seg å bruke AI og styrkebaserte endringsprosesser i arbeid med ledelse av team, i mindre personalgrupper og i skoleklasser. Studenter som kommer fra andre felt enn skolen, vil kunne ta i bruk tilnærmingsmåten i sine respektive organisasjoner. Emnet innebærer en fordypning i bruk av styrkebaserte perspektiv, og legger særlig vekt på å utvikle ferdigheter i å lede og fasilitere endringsprosesser, og til å kunne planlegge og gjennomføre ulike treningsopplegg (workshopdesign) for mindre grupper.

Emne 3:
Fasilitering av styrkebaserte og demokratiske endringsprosesser på organisasjonsnivå

Målet med emnet er å løfte perspektiver og metoder fra de foregående emner på flere plan. Først med hensyn til arena; her arbeides det med endringsprosesser i hele organisasjoner, noe som gir mer komplekse og sammensatte utfordringer for studenten som fasilitator. Dernest med hensyn til metode der det rettes et tydeligere vitenskapskritisk blikk på eget arbeid med styrkebaserte perspektiver. Sist med hensyn til en større vekt på den enkeltes refleksjoner knyttet til kunnskapsgrunnlaget styrkebaserte perspektiver er tuftet på. Samlet sett gir emnet mulighet til fordypning i et selvvalgt tema innenfor styrkebaserte perspektiver.