Introduksjon til prosessledelse

Få kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er nyttig.

Prosesslederkurs

Merk! Dette kurset kan settes opp i egen
virksomhet, enten digitalt tilrettelagt eller som fysisk kurs. Ta kontakt om du er interessert.

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetanse innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner, team og organisasjoner kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, ta kloke valg, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.

Prosessledelse kan defineres som ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet fra alle involverte.

 

Tid: 3 dager fordelt over to samlinger (2+1 dager).

Dato: Etter avtale

Sted: Lent sine lokaler i Oslo, hos oppdragsgiver eller digitalt

Pris: kr 14.900 per deltaker. (mva fritt)

Merk! Kurset er godkjent av KS for OU-støtte, så ledere i kommuner eller fylkeskommuner får dekket deler av kursavgiften gjennom KS sin støtteordning. 

 

Kontakt oss

 

Litt mer om kurset her:

Målgruppe

Kurset er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklings-aktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende møter.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen, med et særlig fokus på kortere møter og prosesser.
  • Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig
  • Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og –verktøy
  • Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid
  • Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder

Prosessverktøy.no  – aktuelle spørsmål, verktøy, caser og dreiebøker knyttet til de ulike fasene i prosessledelse.

Metoder og pedagogisk opplegg

Kurset går over 2+1 dag; først to dager etter hverandre, deretter en mellomperiode til uttesting av metoder på egen arbeidsplass og til slutt en dag der vi både driver erfaringsutveksling og introduserer ny teori og metoder fra prosesslederfaget. Det er også mulig å legge opp til tre dager etter hverandre eller et todagers opplegg.

Vi bruker pedagogiske metoder som bidrar til at alle deltakerne vil kunne ta i bruk  teori og verktøy i sitt daglige arbeide. Deltakerne vil underveis jobbe med egne case/arbeidsoppgaver de står overfor. På den måten blir kurset hele tiden koblet til pågående prosesser deltakerne står i til daglig. Vi forutsetter at deltakerne prøver ut noen av metodene og verktøyene  mellom samlingene. Det er ingen obligatoriske innleveringer eller litteratur som må leses, men vi anbefaler å lese følgende bok:

Prosesslederboka, lær å lede gode prosesser og møter Pål Tanggaard (2016) Kommuneforlaget (inkludert i kursavgiften og fås utdelt på kurset)

Vi anbefaler også at deltakerne forbereder en case som de ønsker å jobbe med i løpet av kurset. Det er ingen nødvendighet, mer et tilbud. Vi anbefaler at man velger et case som ikke er for omfattende, for eksempel kan deltakerne ta utgangspunkt i et møte eller en halvdagssamling deltakerne skal lede i nærmeste framtid. 

Samling 1 – to dager

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: innføring i prosess, prosessledelse og utprøving av involverende metoder. Vi vil legge vekt på å skape et trygt og godt læringsfellesskap. Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen.

Samlingen introduserer en rekke modeller og verktøy innen prosessledelse, med vekt på kreative prosesser og typiske faser i en prosess; åpne – integrere – lukke prosesser. 

Samling 2 – en dag

Vi starter med erfaringsdeling for å lære av hva den enkelte har prøvd ut i mellomperioden. Vi er på jakt etter nye innsikter den enkelte har tilegnet seg gjennom utprøving i egen organisasjon og hvordan det kan hjelpe oss som gruppe til å anvende metoder og verktøy bedre i framtiden. Denne samlingen tar vi også opp temaene motstand, prosesslederrollen og meg som prosessleder – mine styrker og utfordringer som prosessleder. Vi avslutter med å planlegge neste prosess den enkelte skal lede.

 

Praktisk informasjon

Sted: Vanligvis gjennomføres samlingene hos KS sitt konferansesenter i Oslo eller lokalt når kurset gjennomføres i egen kommune/organisasjon hvis ønskelig.

Tid: 0900-1600, 2+1 dager. Ta kontakt for aktuelle datoer.

Pris: Kr. 14 900,- Kursavgiften inkluderer bespisning og kursmateriell. 

Merk! Dersom du er leder i kommune eller fylkeskommune, får du dekket en stor del av kursavgiften gjennom KS sin støtteordning. Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. 

Kontaktperson: Eivind Nilsen (eivind@lent.no, tlf: 97 57 31 85) 

Hvis ønskelig kan kurset settes opp internt i egen kommune eller organisasjon. Ta kontakt for tilbud.

Eivind Nilsen Daglig leder

Eivind er utdannet sosiolog fra Universitet i oslo, og ser i Lent etter måter å utløse engasjement, læringslyst og trygghet. Ikke fordi det er behagelig, men fordi det leder til resultater. Han er opptatt av å legge til rette for at alle kan bidra på...