Historien om Lent

Historien om Lent er egentlig historien om tre firmaer som startet opp omtrent samtidig og som etterhvert begynte å samarbeide tett; Lent, Future Fields og Sareptas. Vi starter med Lent: I 1999-2003 studerte Linn Amundsen, Rune Sødal, Morten Støldal og Pål Tanggaard på Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO. Sammen dannet de kollokviegruppe der de studerte organisasjonlæring og ledelse. Snart tenkte de at det de lærte og diskuterte burde kunne brukes til noe annet enn å produsere kunnskap som en professor skulle bedømme som god eller dårlig. Ideen om å opprette et firma dukket opp og i 2003 prøvde de seg som konsulenter og kursholdere for Røde Kors og Fredskorpset. Heldigvis ble jobben de gjorde tatt godt imot og de kunne sende sine første fakturaer. Ganske raskt ble Eivind Nilsen, Abdu Mokhtari og Anne Ma Tveito med på laget.

Omtrent samtidig ble kimen til Future Fields født på Kaospilotene i Århus. Sindre Østgård, Lena Sendstad, Preben Sander og Hogne Hareide gikk sammen på Kull 6 fra 1999-2002. Drømmen var å starte noe sammen, inspirert av entreprenørskapsånden fra skolen og et ønske å gjøre noe godt for verden. De startet opp som selvstendige konsulenter med et bein i sosialt arbeid. De første kundene var NRK, Nordisk forum for Konfliktmegling og som prosjektledere for etablering av en medieutdannelse i Fredrikstad. I 2005 startet de opp Future Fields AS, og Oddne Dahle Lægreid og Herleik Tosterud kom etterhvert inn som partnere. 

Sareptas AS ble startet opp i 2002 av Ruth Nesje, Bjørn Hauger og Vivian Luth Hansen. Senere ble også Per Eikrem med. Inspirert av medvirkningsarbeid som PLA (Participatory learning and action), aksjonsforskning og LØFT (Løsningsfokusert tilnærming), startet de opp som konsulenter, med kunder som Fylkesmannen i Vestfold (alle barnehagene i Vestfold), Bastøy fengsel og ulike attføringsvirksomheter. Sareptas ble tidlig nysgjerrige på Appreciative Inquiry og den styrkebaserte tilnærmingen og har gjennom sitt arbeid virkelig satt dette på kartet i Norge. 

Fra første stund var alle disse miljøene  opptatt av å finne måter å få mennesker til å delta i kunnskapsutvikling og organisasjonsutviklingen, på en likeverdig måte. Hvordan kunne vi bidra til at alles stemmer ble anerkjent, hørt og tatt med i utviklingsarbeid i klasserommet, teamet, organisasjonen og samfunnet? Dette spørsmålet har vi jobbet med siden den spede begynnelsen, og vi fortsetter stadig å utforske og undersøke hvordan vi kan få det til enda bedre.

Hva kommer navnet Lent fra?

Da Lent ble til var vi opptatt av et helhetlig læringsbegrep og at læring er noe som alle kan bidra til å skape. Derfor kalte vi oss for Læringsentreprenørene. Etter kort tid fant vi ut at Læringsentreprenørene fungerte særdeles dårlig på Internett og navnet ble forkortet til Lent (jepp, ingen av oss hadde studert markedsføring…).

Sammenslåing – Lent, Sareptas og Future Fields

I 2009 ble Lent slått sammen med Sareptas. Sareptas fikk til noe i prosessene de ledet som åpnet for enda mer kreativitet, håp, gode relasjoner og gode resultater. Perspektiver fra verdsettende undersøkelser, positiv psykologi og Appreciative Inquiry åpnet opp for nye måter å få til involvering, deltakelse og gode prosesser.

I 2011 begynte samarbeidet med Future Fields og i 2013 ble selskapene fusjonert. Future Fields tilførte en stor verktøykasse og metodebank for kreative og deltakende metoder blant annet fra Tjenestedesign og Design Thinking, samt  personlig og organisatorisk utviklingsarbeid. Alt dette har til sammen i utviklingen av Lents tilnærming til praktisk prosessledelse, 

Hvilket teoretisk grunnlag har vært viktig for oss?

I starten var det særlig med utgangspunkt i teori fra pedagogikken og pedagogikkens støttefag. Vi var opptatt av Paolo Freire – de undertryktes pedagogikk, Buber – Jeg og Du, Bollnow – Møtets pedagogikk, Levinas – ansiktets etikk, Løkstrup – den etiske fordring, Skjervheim – tilskuer og deltaker. Disse teoretikerne bidro til retning og etisk refleksjon. Fra den mer praktiskpsykologiske og pedagogiske vinklingen var Bandura – Mestringstro, Deci og Ryen – Self Determination theory, Bjørndal og Lieberg – Didaktisk relasjonsmodell, Handal og Lauvås – Praksistrekanten, Dale – Kompetansenivå 1-2-3, Nygaard – aktør og brikke, Marshall Rosenberg – empatisk kommunikasjon, med på å gi oss praktiske råd. 

Ettersom vi begynte å praktisere prosessledelse i organisasjoner og vi ble flere i Lent, utvidet vi det teoretiske grunnlaget for arbeidet vårt. Vi har derfor valgt noen bestemte teoretiske tradisjoner som gir oss et grunnlag for hvordan vi velger ut praktiske metoder når vi jobber med organisasjonsutvikling og prosessledelse. Alle disse tilnærmingene kan du lese mer om under spørsmål og svar.:

Systemisk teori: Alt påvirker alt, dermed er årsak-virkning krevende å ha som utgangspunkt for endringsarbeid. Vi må legge til rette for at kompleksiteten og alle sin stemmer kommer i spill på en god måte i utviklingsarbeid.

Sosialkonstruksjonisme: Språket vi bruker former hva vi ser, forstår og vektlegger. Ord, historier og språk former virkeligheten mer enn den avbilder virkeligheten.

Positiv psykologi: Forskningsfeltet om hva som skaper det gode liv (subjective well-being) har i senere tid blitt kalt positiv psykologi. Hvordan kan vi skape organisasjoner og prosesser som legger til rette for gode relasjoner, mening, positive følelser, mestring?

I tillegg har Appreciative Inquiry (verdsettende undersøkelser), aksjonsforskning og Designtenkning hjulpet oss med både tilnærminger og helt konkret metodikk når vi jobber med strategiarbeid, organisasjonsutvikling, skoleutvikling eller produkt/tjenesteutvikling.

Ut ifra disse teoretiske perspektivene har vi valgt noen prinsipper som hjelper oss til å lede samskapende prosesser og involverende møter.

Hva er vi nå?

Lent er nå Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Vi har blitt en gjeng med dyktige folk og variert bakgrunn. Våre ulike kurs innen ledelse og prosessledelse, samt bøker/produkter og konsulenttjenester har blitt svært populære både i privat og offentlig sektor. Hvert år er det rundt 500 ledere, prosjektledere og rådgivere som gjennomfører prosesslederstudiet til Lent. Det er vi veldig stolte av. I tillegg holder vi bedriftsinterne kurs innen ledelse og prosessledelse med hundrevis av deltakere årlig.

Hva vil vi framover?

Visjonen vår er skape varmere organisasjoner og samfunn der alle får mulighet til å bruke sine ressurser og styrker i samspill med andre.

Og visjonen er alltid i bevegelse. Vi tror på en kontinuerlig samtale om formål, både internt i Lent og i møte med våre samarbeidspartnere. Hva trenger kommuner, bedrifter, skoler og frivillige organisasjoner som Lent kan bidra til å skape, løse eller forløse? Vi ser at vi har truffet godt med de tjeneste vi leverer innen styrkebasert ledelse og prosessledelse. Men hva mer kan vi bidra med? 

Akkurat nå har vi blitt mer og mer nysgjerrig på hva slags strukturer som kan understøtte en mer organisk måte å lede organisasjoner på. De fleste som har jobbet tett med oss opplever at mange av tilnærmingene, metodene og verktøyene kan tas i bruk umiddelbart. Samtidig ønsker flere ledere å strukturere opp hele organisasjonen på måter som fremmer en mer involverende og styrkebasert organisasjonsform der alle kontinuerlig både leverer gode tjenester og samtidig har det veldig bra (well-being) på jobben eller i skolen.

Våre verdier

Få andre til å skinne

Vi lykkes når samarbeidspartnere, kunder og kolleger lykkes. 

Relasjonell skapervilje

Vi tror at det beste resultatet kommer hvis vi opphever skillet de-oss og deg-meg, og jobber tett sammen i likeverdige relasjoner

Åpen nysgjerrighet 

Gjennom åpen og anerkjennende nysgjerrighet ønsker vi å forstå hvordan vi sammen kan skape neste praksis

Raushet

Vi ønsker å dele mest mulig av vår kunnskap og erfaring

Skikkelighet

Vi er opptatt av opptre på en profesjonell måte preget av trygghet og tillit

Takk til alle som har jobbet for oss!

Det har vært en rekke andre personer som har jobbet i kortere eller lengre tid i Lent. Alle har bidratt med noe av det som gjør at vi er de vi er og gjør det vi gjør. Takk til Linn Amundsen, Rune Sødal, Morten Støldal, Abdu Mokhtari, Anne Ma Tveito, Cecilie Bjårstad, Borgny Knudsen, Anne Liv Kaarstad Lie, Jo Sundet, Therese Idsøe, Helene Wergeland, Lena Sendstad, Preben Sander, Nora Thorsteinsen Toft!